szkolenia kongres prawa pracy projekty efs doradztwo personalne doradztwo personalne
  English   Deutsh
| Polityka Prywatności | Prawa Autorskie | Regulamin | MAPA SERWISU | KONTAKT |
» DODAJ CV
login:
hasło:
» ZAREJESTRUJ SIĘ    
» PRZYPOMNIJ HASŁO
strona główna » BAZA WIEDZY » Kompendium Prawa Pracy » BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY » Prawa i obowiązki pracownika
SONDA
Jaką formę zatrudnienia preferujesz?
umowa zlecenie
umowa o dzieło
umowa o pracę
prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Zagłosuj>>

Prawa i obowiązki pracownika

Art. 210.

§1.  W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§2.  Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w §1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 21. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2.

§3.  Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w §1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§4.  Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

§5.  Przepisy §1, 2 i 4 nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

§6.  Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Omawiany artykuł sankcjonuje prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy w dwóch sytuacjach. Pierwsza to brak bezpiecznych i hi­gie­nicz­nych warunków pracy, a druga to zagrożenie zdrowia lub życia.

Pracownik jednak ma obowiązek zawiadomić o tym przełożonego. Brak takiego zawiadomienia sprawia, że pracownik uchybia obowiązkowi świadczenia pracy, a więc narusza obowiązki pracownicze (por. orzeczenie SN z dnia 9 maja 2000 r., I PKN 619/99, OSNAPiUS 2001, Nr 20, poz. 610).

Pracownik ma nie tylko prawo ale i obowiązek powstrzymania się od pracy w określonych okolicznościach, wskazanych w przepisie. Omawianą regulację należy bowiem analizować wspólnie z innymi, w tym z obowiązkiem dbania o dobro pracodawcy (por. orzeczenie SN z dnia 7 stycznia 1998 r., I PKN 405/97, OSNAPiUS 1998, Nr 22, poz. 651).

Jednakże przesłanki powstrzymania się od wykonywania pracy należy interpretować ściśle. Pracownik ma prawo do powstrzymywania się od wykonywania pracy we wskazanym przez pracodawcę pomieszczeniu tylko wówczas, jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy lub stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia (por. orzeczenie SN z dnia 19 stycznia 2000 r., I PKN 488/99, OSN 2001, Nr 11, poz. 375).

Art. 211.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szko­le­niu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o gro­żącym im niebezpieczeństwie,

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepis reguluje podstawowe obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Katalog nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użycie słów „w szcze­­gólności”. Stanowi on rozszerzenie i doprecyzowanie generalnego obowiązku pracowniczego przestrzegania przepisów bhp oraz przeciwpożarowych, jak również dbania o dobro pracodawcy.

Pracownik jest obowiązany wykonywać wszelkie polecenia służbowe pracodawcy, mieszczące się w zakresie dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy. Zawinione (z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa) niewykonanie przez pracownika zgodnego z prawem polecenia poddania się kontrolnym badaniom lekarskim, może stanowić podstawę niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 §1 pkt 1, jako naruszające obowiązek wykonania polecenia dotyczącego pracy (por. orzeczenie SN z dnia 10 maja 2000 r., I PKN 642/99, OSN 2001 Nr 20, poz. 619). Skierowanie pracownika na badania kontrolne nie może być traktowane jako szykana i poszukiwanie pretekstu do zwolnienia pracownika (por. orzeczenie SN z dnia 27 stycznia 2004 r., I PK 293/03, OSNAPiUS 2004, Nr 24, poz. 414).

Naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika za nie odpowiedzialnego, jest równoznaczne z naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych (por. orzeczenie SN z dnia 22 września 1976 r., I PRN 62/76, OSNP 1977, Nr 4, poz. 81).

Art. 212.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Przepis określa obowiązki osoby kierującej pracownikami, czyli osoby wskazanej przez pracodawcę do wydawania w określonym zakresie poleceń służbowych. Brakuje określenia, kim jest „osoba kierująca”. W szczególności ustawodawca nie wskazał, czy osoba taka musi być powiązana z pracodawcą określonym stosunkiem prawnym.

Naruszenie przez osobę kierującą obowiązków wskazanych w tym przepisie uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę (por. orzeczenie SN z dnia 14 września 1998 r., I PKN 322/98, OSNAPiUS 1999, Nr 20, poz. 641).

Szczegółowy zakres obowiązków osoby kierującej może być zróżnicowany zależnie od warunków wykonywanej przez pracowników pracy (por. orzeczenie SN z dnia 13 października 1972 r., III PRN 74/72).

 

Most Wanted - nasza oferta obejmuje oferty pracy Warszawa, szkolenia z prawa pracy, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte oraz doradztwo personalne. Most Wanted! HR Consulting jest firmą z branży doradztwa personalnego, liderem w zakresie rekrutacji i selekcji personelu oraz doradztwa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W naszym serwisie znajdą Państwo: oferty pracy warszawa, assessment center, praca dla informatyka, praca dla księgowych, konferencje warszawa. Zapraszamy.
DLA PRACOWNIKADLA PRACODAWCYGRUPA MOST WANTED!O NAS

Oferty pracyDodaj CVBaza wiedzyCVList MotywacyjnyNasza ofertaRekrutacja i selekcjaRozwój pracownikówMost Wanted!Most Wanted! HR Consulting GroupMost Wanted! Training InstituteOgólnopolski Kongres Prawa Pracy Szkolenia EFSCertyfikaty ISO 2008RegulaminKontakt
KONTAKT:

Grupa Most Wanted!
ul. Racławicka 146
02-117 Warszawa
 
tel: (22) 825 00 88
fax: (22) 825 00 88 wew 111
e-mail: info@mostwanted.pl
www.mostwanted.pl
© 1998 - 2015 Grupa Most Wanted!

powered by WEB interface
Serwisy MOST WANTED! wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij