Informacje dla Klientów Grupa Most Wanted! Spółka z o.o.  dotyczące przetwarzania ich danych osobowych

Grupa Most Wanted! Spółka z  o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Od maja 2018 r. na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) na terenie Unii Europejskiej zostaną wprowadzone nowe standardy prawne w zakresie ochrony danych. „Partnerzy Biznesowi” oznaczają każdą osobę fizyczną, z którą Grupa Most Wanted! Spółka z  o.o.  prowadzi interesy, w tym m.in. przedstawicieli i pracowników klientów, dostawców, usługodawców i konkurentów. Celem niniejszego pisma jest poinformowanie przyszłych i obecnych Partnerów Biznesowych, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Grupa Most Wanted! Spółka z  o.o.

Centrum Szkoleniowe Grupa Most Wanted! Spółka z  o.o.  jest zobowiązana do przekazania tych informacji na podstawie RODO w tym również na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody

Deklarujemy, iż będziemy przetwarzali dane osobowe z zachowaniem należnych zasad bezpieczeństwa i poufności powierzonych danych osobowych.

 Obowiązki i dane kontaktowe

 Administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest Grupa Most Wanted! Spółka z  o.o.  z siedzibą w Warszawie.

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu prowadzenia działań o charakterze handlowo – marketingowym w tym przesyłania informacji o aktualnych usługach i promocjach Spółki.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Grupa Most Wanted! Spółka z  o.o.  (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na przykład w celu:

 – zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zgłoszeń, zamówień, organizacji szkoleń, realizacji płatności, lub w razie reklamacji), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem usług rekrutacyjnych i szkoleniowych  z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo.

– Przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);

– zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;

 – angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą;

– prowadzenia postępowań w zakresie zgodności;

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów z osobami indywidualnymi (osobami fizycznymi), z którymi prowadzimy interesy, na przykład, w celu przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Grupa Most Wanted! Spółka z  o.o. wypełnia także różne obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie obowiązki prawne mogą wynikać na przykład z regulacji podatkowych.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

W ramach Spółki, dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Grupa Most Wanted! Spółka z  o.o.  o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. Spółka może angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usług (np. usług IT). Ponadto możemy angażować m.in. doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą swoje usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą oraz kierownictwem i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług. Dodatkowo, możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów Spółki.

Dane osobowe nie  będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym przypadku, mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych opisanego powyżej.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poufność i przechowywanie danych

Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych.

WSZYSTKIE DANE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO ŚCIŚLE POUFNE I PRZECHOWYWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM PRZEZ OKRES OKREŚLONY W PRZEPISACH PRAWA.

Niniejsze pismo ma charakter informacyjny i nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań.
W przypadku próśb, pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszego pisma informacyjnego lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem
e-mail: info@mostwanted.pl