Data
2018-01-23
Miejsce
Warszawa
Cena
Do 8.01.2018 - 690 PLN; od 9.01.2018 - 890 PLN PLN + VAT

Szkolenie na temat:

ABC UMÓW O PRACĘ ORAZ UMÓW ZLECENIA. Obowiązujące przepisy prawa pracy i planowane zmiany

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

 • Szczególnej ochrony pracy kobiet ciężarnych oraz karmiących dziecko od 1 maja 2017 r.,
 • Umów o pracę z opóźnionym terminem rozpoczęcia pracy,
 • Obowiązku założenia akt osobowych,
 • Projektu nowelizacji – od 1 stycznia 2019 r. – przepisów dotyczących prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 • Okresów niewykonywania pracy mających wpływ na uprawnienia pracownicze oraz zasady ich dokumentowania,
 • Zasad zawierania umowy o pracę,
 • Obowiązku potwierdzania pracownikowi treści umowy o pracę/warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem go do pracy,
 • Zasady poprawnego kierowania kandydata do pracy na wstępne badania profilaktyczne,
 • Minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej – propozycja ich wysokości na 2018 r.,
 • Obowiązków związanych z prawidłowym wynagradzaniem osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług,
 • Kontroli PIP w zakresie przestrzegania obowiązku poprawnej wypłaty minimalnej stawki godzinowej,
 • Zasad postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną,
 • Zasad dopuszczania do pracy osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Wybrane podstawowe zasady prawa pracy, definicja pracodawcy i pracownika,
2.    Poprawna rekrutacja nowych pracowników – zakaz dyskryminacji oraz nieadekwatnego pozyskiwania danych:
•    dane, które obecnie można uzyskać od kandydata i od pracownika oraz nowe zasady pozyskiwania danych osobowych, które będą obowiązywały od 25 maja 2018 r. ze względu na nowelizację Kodeksu pracy oraz wejście w życie rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
•    nowe obowiązki informacyjne, jakie od 25 maja 2018 r. będą spoczywały na podmiocie pozyskującym dane osobowe w procesie rekrutacji,
•    planowana możliwość pozyskiwania od 1 stycznia 2019 r. numeru konta bankowego nowego pracownika,
3.    Szczególna ochrona pracy kobiet ciężarnych oraz karmiących dziecko od 1 maja 2017 r. – nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią, w tym:
•    nowe regulacje dotyczące pracy ciężarnych przy monitorach ekranowych – zamiast skróconego czasu pracy – dodatkowe przerwy,
•    nowe regulacje dotyczące prac, których nie powinny wykonywać kobiety nie będące w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią związane z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem ciężarów,
4.    Umowa o pracę z opóźnionym terminem rozpoczęcia pracy, a umowa przedwstępna prawa cywilnego, orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,
5.    Obowiązek założenia akt osobowych w tym:
•    kwestia porządku chronologicznego gromadzonych dokumentów,
•    zasady numerowania dokumentów gromadzonych w aktach osobowych i zasady sporządzania wykazu dokumentów (spisu treści) w szczególności w razie konieczności usunięcia informacji o ukaraniu pracownika karą porządkową,
•    zasady gromadzenia przede wszystkim odpisów i kopii dokumentów,
6.    Projekt nowelizacji – od 1 stycznia 2019 r. – przepisów dotyczących prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej, w szczególności:
•    skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników,
•    zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
•    zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (obowiązek zwrócenia pracownikowi albo bliskim mu osobom),
•    zasady przechowywania akt osobowych pracowników będących w tzw. okresie przejściowym.
7.    Okresy niewykonywania pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze oraz zasady ich dokumentowania, w szczególności:
•    prowadzenie gospodarstwa rolnego,
•    wcześniejsze zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy,
•    planowane wliczanie do stażu pracy okresów pracy na podstawie umowy zlecenia oraz w ramach własnej działalności gospodarczej,
•    skutki dostarczenia dokumentu z opóźnieniem w kontekście przepisów o przedawnianiu się roszczeń ze stosunku pracy,
•    język dokumentów gromadzonych w aktach osobowych, skutki nieposiadania dokumentów przetłumaczonych na język polski w razie kontroli PIP,
8.    Zasady zawierania umowy o pracę z uwzględnieniem:
•    daty zawarcia umowy, daty rozpoczęcia pracy przez pracownika,
•    wskazania składników wynagrodzenia,
•    miejsca wykonywania pracy,
•    klauzuli dla pracownika zatrudnionego na część etatu oraz skutków jej niewprowadzenia,
9.    Postanowienia, które mogą być dodatkowo wprowadzone do umowy o pracę, w tym:
•    obowiązek informowania pracodawcy o fakcie podjęcia dodatkowego zatrudnienia (zgodnie
z orzecznictwem Sądu Najwyższego),
10.    umowa o zakazie konkurencji,
11.    Wybór prawidłowej umowy o pracę – umowy o pracę na okres próbny oraz umowy o pracę na czas określony, w szczególności:
•    wykładnia dotycząca limitowanych i nielimitowanych umów na czas określony – wybrane zagadnienia,
w tym zasady zawierania umów na zastępstwo oraz umów do wykonania pracy sezonowej,
•    dodatkowe postanowienia w umowach o pracę na czas określony niepodlegających limitowaniu zgodnie z Kodeksem pracy,
•    umowy o pracę na czas określony nielimitowane na podstawie przepisów szczególnych,
12.    Szczególne warunki pracy, w tym planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie możliwości wykonywania pracy w formie telepracy i szczególnych uprawnień pracowników – rodziców dzieci m.in. niepełnosprawnych,
13.    Obowiązek potwierdzania pracownikowi treści umowy o pracę/warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem go do pracy, w sytuacji gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej,
14.    Pozostałe obowiązki związane z zatrudnieniem, w tym:
•    wydanie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia,
•    zapoznanie z określonymi informacjami (regulamin pracy, zakres obowiązków, przepisy o dyskryminacji),
15.    Zasady poprawnego kierowania kandydata do pracy na wstępne badania profilaktyczne, (m.in. kwestia PESEL-u) oraz wykładnia PIP i instytutu medycyny pracy w Łodzi dotycząca badań profilaktycznych prowadzących pojazdy dla celów służbowych, niezatrudnionych na stanowisku kierowcy, planowane od 25 maja 2018 r. zmiany w zasadach przyjmowania do pracy bez badań wstępnych (z aktualnymi badaniami od poprzedniego pracodawcy),
16.    Minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa – propozycja ich wysokości na 2018 r.,
17.    Obowiązki związane z prawidłowym wynagradzaniem osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu,
18.    Kontrole PIP w zakresie przestrzegania obowiązku poprawnej wypłaty minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z najnowszą wykładnią PIP,
19.    Prawo koalicji związkowej osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu – zgodnie z nadchodzącą zmianą przepisów o związkach zawodowych,
20.    Zasady postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną – zgodnie z najnowszym orzecznictwem i wykładnią PIP, w tym:
•    lista pytań kontrolnych PIP wg miesięcznika Inspektor Pracy,
•    najnowsze, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki podporządkowania pracowniczego pracodawcy,
•    uprawnienia PIP w razie stwierdzenia niezgodnego z prawem zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi,
21.    Zasady dopuszczania do pracy osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym problematyka zapewnienia bhp ciężarnym wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – zgodnie z najnowszą wykładnią,
22.    Umowa zlecenia, a umowa o dzieło – różnice w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego.

PROWADZĄCY:

MONIKA FRĄCZEK Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY