Data
2018-04-13
Miejsce
Warszawa
Cena
Do 28.03.2018 - 690 PLN; od 29.03.2018 - 790 PLN PLN + VAT

Szkolenie na temat:

Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę w 2018 r. Wybrane praktyczne aspekty, najnowsze orzecznictwo i planowane zmiany – Dzień II OKPP

W trakcie warsztatu omawiane będą zagadnienia związane z problematyka nawiązania i rozwiązania umowy o pracę, które cały czas budzą wątpliwości i sprawiają trudności w praktyce.

Warsztat ma na celu uporządkowanie wiedzy posiadanej przez jego uczestników, zapoznanie z wykładnią i orzecznictwem sądowym, w tym najnowszym, oraz planowanymi zmianami.

Uczestnictwo w szkoleniu szczególnie polecamy:

– Specjalistom działów kadr i płac, działów personalnych,
– Kierownikom,
– HR Managerom,
– Zarządzającym zakładem pracy,
– wszystkim osobom zainteresowanym tematyka prawa pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

08.45 – 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 – 10.30

 1. Zakaz pozyskiwania niektórych danych osobowych od kandydatów do pracy, z uwzględnieniem zmian w przepisach Kodeksu pracy, które będą obowiązywały od 25 maja 2018 r.
 2. Zasady poprawnego kierowania kandydata do pracy na wstępne badania profilaktyczne: kwestia podawania nr PESEL, w skierowaniu na badania, zasady przyjmowania do pracy z ważnymi badaniami np. okresowymi od poprzedniego pracodawcy, z uwzględnieniem zmian, które będą obowiązywały od 25 maja br.
 3. Data zawarcia umowy o pracę a data nawiązania się stosunku pracy (zgodnie z najnowszym orzecznictwem), możliwość i zasadność zawarcia umowa o pracę z opóźnionym terminem rozpoczęcia pracy – skutki prawne.
 4. Sporządzanie umowy o pracę krok po kroku, szczegółowe omówienie zasad określania w umowie o pracę: miejsca prawy (zgodnie z orzecznictwem), wynagrodzenia ze wskazaniem jego składników, klauzuli dla pracownika zatrudnionego na część etatu oraz wpisywania w treści umowy przyczyny jej zawarcia, jeżeli zawierana jest nielimitowana umowa na czas określony.

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę

10.45 – 12.15

 1. Możliwość wprowadzania dodatkowych postanowień do umowy o pracę w świetle orzecznictwa i wykładni, w tym: dopuszczalność wymagania informowania pracodawcy o fakcie podjęcia dodatkowego zatrudnienia (zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego), możliwość wprowadzenia umowy o zakazie konkurencji do treści umowy o pracę, pisemny zakres czynności.
 2. Wykładnia dotycząca limitowanych i nielimitowanych umów na czas określony – wybrane zagadnienia, w tym zasady zawierania umów na zastępstwo.
 3. Zasady zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych – w obecnym stanie prawym oraz po wejściu w życie, od dnia 1 stycznia 2019 r., ustawy nowelizującej przepisy.
 4. Wybrane, najnowsze i przydatne w praktyce orzecznictwo sądowe dotyczące przyczyn i trybu wypowiedzenia umowy o pracę, m.in. dotyczące obowiązku konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia, dopuszczalności zwolnienia pracownika, który ma gorsze niż inni wyniki pracy, odległości w czasie zdarzenia, na które można powołać się jako na przyczynę wypowiedzenia, kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z przyczyn ich niedotyczących, przypadków, w których należy udowodnić nie jedną, ale większość przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu.

12.15 – 13.00 Przerwa na lunch

13.00 – 14.30

 1. Prawidłowe ustalanie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i nieokreślony, w tym: zasady zliczania okresów wykonywania pracy u danego pracodawcy oraz początek okresu wypowiedzenia zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego.
 2. Wręczanie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu – krok po kroku, w tym: świadek wypowiedzenia zgodnie z wykładnią GIODO, poprawne postępowanie w przypadku, gdy dany pracownik odmawia przyjęcia składanego oświadczenia woli, pomocne orzecznictwo sądowe.
 3. Nowe osoby chronione przed rozwiązaniem stosunku prawnego, na podstawie którego wykonują pracę: pracownicy – inni członkowi najbliższej rodziny w trakcie korzystania z części urlopu macierzyńskiego, sygnaliści, wybrani członkowie związków zawodowych.
 4. Zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym – w jakiej sytuacji jest poprawne i jakie zachowanie może być przyczyną zwolnienia bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w oparciu o najnowsze, praktyczne orzecznictwo sądowe, w tym m.in. ocena zwolnienia dyscyplinarnego pod kątem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia – najnowsze podejście, przerwy między zachowaniami pracownika stanowiącymi tzw. czyn ciągły uzasadniający zwolnienie dyscyplinarne (termin wskazany przez sąd).

14.30 – 14.45 Przerwa na kawę

14.45 – 16.00

 1. Prawidłowe pouczenie pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy, w tym: właściwość sądu, termin na odwołanie się od wypowiedzenia, skutki niepoinformowania pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy, przypadki, w których sąd pracy może przywrócić pracownikowi termin na odwołanie się do sądu pracy.
 2. Świadectwo pracy – wybrane zasady poprawnego wydawania i wypełniania świadectw pracy, w tym:
 • zasady wydawania świadectw pracy, gdy zatrudnienie jest kontynuowane na podstawie kolejnych stosunków pracy,
 • zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika (postać papierowa albo elektroniczna wniosku),
 • skutki niewydania świadectwa pracy, z uwzględnieniem nadchodzących zmian,
 • zasady prostowania świadectwa pracy na wniosek pracownika, z uwzględnieniem nadchodzących zmian,
 • obowiązki pracodawcy w związku z wygraniem przez pracownika sprawy w sądzie pracy związane z korektą świadectwa pracy (zasady prostowania świadectwa pracy w wyniku orzeczenia sądowego, zasady uzupełniania świadectwa pracy o informację o wyroku sądu, zasady wydawania świadectwa pracy po zawarciu ugody przesądowej),
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy zgodnie z najnowszą wykładnią.

16.00 – 16.05 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. ROZDANIE CERTYFIKATÓW

 

Cena obejmuje: udział w całodziennym wydarzeniu, przerwy kawowe, lunch oraz materiały szkoleniowe.

Miejsce Warsztatu: Warszawa, Warszawa, ADN Centrum Konferencyjne – Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Warsztat odbywa się w drugim dniu Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

http://kongresprawapracy.pl/konferencje/?p=1

PROWADZĄCY:

MONIKA FRĄCZEK Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY