Data
2018-03-23
Miejsce
Bydgoszcz
Cena
Do 8.03.2018 - 690 PLN; od 9.03.2018 - 890 PLN PLN + VAT

Szkolenie na temat:

CZAS PRACY 2018 Teoria oraz praktyka planowania i rozliczania czasu pracy – najbardziej przydatne zagadnienia

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

 • Dostępnych systemów i rozkładów czasu pracy pracownika
 • Możliwych do zastosowania okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy
 • Zasad poprawnego wyliczenia wymiaru czasu pracy oraz zaplanowania pracownikowi odpowiedniej liczby dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym
 • Obowiązku planowania pracy pracownika w granicach doby pracowniczej
 • Pracowników, wobec których pracodawca co do zasady ma obowiązek stosowania tzw. elastycznego czasu pracy – nowe przepisy dotyczące niektórych pracowników – rodziców,
 • Problemów związanych z koniecznością opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników
 • Pracy w godzinach nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy
 • Ograniczenia czasu trwania pracy nadliczbowej
 • Przypadków, gdy pozostanie w pracy po godzinach nie jest pracą nadliczbową pracownika
 • Zasad rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych
 • Pracy w niedziele, święta i inne dni wolne
 • Czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu
 • Zasad rekompensowania pracy w porze nocnej
 • Czasu pracy kadry kierowniczej
 • Podróży służbowej pracownika
 • Udziału pracownika w kursach lub szkoleniach w związku z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych
 • Prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki czasu pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ustalanie momentu, w którym czas pracy pracownika się zaczyna i kończy, zgodnie z wykładnią
  i orzecznictwem
  ,
 2. Dostępne systemy i rozkłady czasu pracy pracownika, z omówieniem poszczególnych systemów czasu pracy
  i wskazaniem ich przydatności dla danego pracodawcy,
 3. Możliwe do zastosowania okresy rozliczeniowe czasu pracy oraz możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, w tym:
 • zasady przedłużania okresu rozliczeniowego,
 • rola Państwowej Inspekcji Pracy w procesie przedłużania okresu rozliczeniowego,
 • przykładowe postanowienia Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego,
 1. Zasady poprawnego wyliczenia wymiaru czasu pracy oraz zaplanowania pracownikowi odpowiedniej liczby dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem:
 • wpływu świąt przypadających w innym dniu tygodnia niż niedziela na wymiar czasu pracy pracownika, (zasady poprawnego postępowania w przypadku święta przypadające w sobotę 6 stycznia br.),
 1. Obowiązek planowania pracy pracownika w granicach doby pracowniczej, w tym:
 • możliwość stosowania ruchomego czasu pracy,
 • rodzaje ruchomego czasu pracy,
 • zasady, w oparciu o które pracownik może być objęty ruchomym czasem pracy,
 1. Pracownicy, wobec których pracodawca co do zasady ma obowiązek stosowania tzw. elastycznego czasu pracy – nowe przepisy dotyczące niektórych pracowników – rodziców,
 2. Problemy związane z koniecznością opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w szczególności:
 • możliwość planowania czasu pracy na części okresów rozliczeniowych – tzw. cząstkowe rozkłady (harmonogramy) czasu pracy,
 • zasady podawania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy do wiadomości pracowników,
 • wątpliwości, czy dopuszczalne jest dokonanie przez przełożonego zmiany rozkładu (harmonogramu) czasu pracy pracownika – wykładnia PIP i MRPiPS,
 1. Praca w godzinach nadliczbowych w różnych systemach czasu pracy – zasady polecania takiej pracy,
 2. Ograniczenia czasu trwania pracy nadliczbowej, w szczególności ze względu na konieczność zachowania okresu odpoczynku dobowego i tygodniowego pracownika, w tym:
 • rodzaj pracy nadliczbowej, w przypadku której możliwe jest naruszenie okresu odpoczynku,
 • obowiązek zapewnienia równoważnego okresu odpoczynku do końca okresu rozliczeniowego oraz przypadki, w których jego zapewnienie nie chroni przed mandatem od inspektora PIP,
 1. Przypadki, gdy pozostanie w pracy po godzinach nie jest pracą nadliczbową pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem odpracowania wyjścia prywatnego,
 2. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:
 • uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),
 • poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,
 • ryczałt za pracę nadliczbową – możliwość przyznania, zasady poprawnego ustalenia kwoty ryczałtu, zasady wypłacania ryczałtu,
 1. Praca w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:
 • nowe ograniczenia pracy w niedzielę,
 • zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
 • termin na oddanie dnia wolnego,
 1. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
  w szczególności:
 • obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,
 • ryzyko mandatu ze strony PIP w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,
 1. Czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, w tym:
 • przypadki, gdy taki pracownik będzie pracował w godzinach nadliczbowych,
 • zasady rozliczania i rekompensowania pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu,
 1. Zasady rekompensowania pracy w porze nocnej, dodatek za pracę w porze nocnej,
 2. Czas pracy kadry kierowniczejodrębności w porównaniu z innymi pracownikami, wybrane, najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,
 3. Dyżur pracownika, a jego czas pracy – zasady rekompensowania dyżuru, ograniczenia w czasie trwania dyżuru,
 4. Podróż służbowa pracownika, a jego czas pracy, z uwzględnieniem:
 • zasad zaliczania albo niezaliczania czasu jechania w podróży służbowej do czasu pracy,
 • odrębności dotyczących zaliczania czasu jechania do czasu pracy w odniesieniu do tzw. pracowników mobilnych,
 • równoważnego okresu odpoczynku pracownika, który odbył podróż służbową w porze nocnej,
 1. Udział pracownika w kursach lub szkoleniach w związku z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych, a jego czas pracy,
 2. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, w tym:
 • możliwość zmiany zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy od 1 stycznia 2019 r.,
 • poprawne prowadzenie kart ewidencji czasu pracy w obecnym stanie prawnym zgodnie z wykładnią PIP,
 • karta ewidencji czasu pracy, a lista obecności (informacje, których nie wolno podawać na liście obecności).

 

PROWADZĄCY:

Monika Frączek Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY