Data
2019-06-18
Miejsce
Gdańsk
Cena
490 do 3.06.2019, 690 od 4.06.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-06-03 cena wynosi 490 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

CZAS PRACY 2019 – praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019 r.

Szkolenie poświęcone tematyce czasu pracy w ujęciu praktycznym, porządkujące zasady prawidłowego zarządzania czasem pracy w firmie, jego planowania i rozliczania, ze wskazaniem skutków błędów popełnianych na każdym etapie tego procesu.

Cel szkolenia
Uzyskanie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy. Przekazanie uczestnikom najczęstszych błędów w stosowaniu przepisów o czasie pracy oraz sposobów na ich uniknięcie a także wyjaśnienie wątpliwości związanych z czasem pracy zgłaszanych przez uczestników. Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy i prowadzenia dokumentacji – ewidencji czasu pracy po zmianach od 01.01.2019r.

Korzyści dla uczestników szkolenia

• nabycie wiedzy o regułach zarządzania czasem pracy u pracodawcy, ze szczególnym wskazaniem na zasady prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy,
• zdobycie umiejętność właściwej oceny rozwiązań dotyczących czasu pracy i ich prawidłowego wyboru dla efektywnego gospodarowania czasem pracy pracowników,
• uzyska odpowiedzi na pytania dotyczące stosowania przepisów o czasie pracy i przyjętych we własnej firmie rozwiązań w tym zakresie,
• nabycie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy od stycznia 2019 roku
• Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy pracodawca będzie musiał przechowywać w odrębnej teczce pracownika?
• Jak powinna wyglądać lista obecności oraz jakie informacje mogą być w niej zawarte, a jakich trzeba unikać?
• Konieczność ewidencjonowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy;
• Konieczność wskazywania z jakiego tytułu pracownik otrzymał dzień wolny wraz z podstawą prawną;
• Ewidencjonowania w kartach ewidencji czasu pracy godzin wyjść prywatnych;
• Ewidencjonowanie w karcie ewidencji dyżurów pracowniczych ze wskazaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz wskazanie miejsca pełnienia dyżuru;
• Konieczność odrębnego przechowywania dla pracowników wniosków o wyjścia prywatne, o opiekę z art. 188 kp, o indywidualny, ruchomy (elastyczny ) weekendowy, skrócony czas pracy;
• W jaki sposób pracodawca będzie mógł prowadzić ewidencję czasu pracy w formie elektronicznej i jakie procedury będzie musiał przejść, aby było to prawnie dopuszczalne?
• Przez jaki czas jest obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy i list obecności?

2. Podstawowe zasady dotyczące organizowania czasu pracy
• Czas pracy – definicja (okresy zaliczalne i niezaliczalne do czasu pracy – najważniejsze reguły i wyjątki);
• Słownik pojęć stosowanych w przepisach o czasie pracy (doba pracownicza, tydzień okresu rozliczeniowego, okres rozliczeniowy czasu pracy, normy i wymiar czasu pracy);
• Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, w tym wymiar indywidualny pracownika (uzależnionego od nieobecności w pracy) – ilość godzin do dyspozycji pracodawcy;
• Dostępne warianty sposobów organizowania czasu (omówienie systemów czasu pracy);
• Okres rozliczeniowy czasu pracy – dopuszczalne warianty, kryteria wyboru, wymagania formalne do wprowadzenia;
• Odpoczynek dobowy i tygodniowy;
• Jak planować odpoczynki tygodniowe w harmonogramie czasu pracy w zależności od organizacji pracy?
• Jakie są najczęściej popełniane błędy przy planowaniu odpoczynków tygodniowych?
• Przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy;
• Przepisy wewnątrzzakładowe o czasie pracy – wybór zasad do stosowania w firmie, zasady wprowadzania i dokonywania zmian (regulamin pracy, obwieszczenie, indywidualne porozumienia itp.);
• Kiedy rozkład czasu pracy ustalony w regulaminie znosi obowiązek tworzenia grafików czasu pracy?

3. Planowanie czasu pracy
• Indywidualne rozkłady (harmonogramy, grafiki) – uwarunkowania ich stosowania;
• Elastyczna organizacja czasu pracy:
– rozkład dopuszczający zatrudnianie przed upływem 24 godzin od rozpoczęcia pracy dnia poprzedniego – dopuszczalność stosowania, zasady korzystania,
– ruchomy rozkład czasu pracy,
– kiedy i dla jakich pracowników można wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy,
– jakie są procedury wprowadzania ruchomej organizacji czasu pracy,
– rozkłady indywidualne.
• Czym jest doba pracownicza i jakie są jej konsekwencje w planowaniu czasu pracy?
• Ile godzin minimalnie oraz maksymalnie w danej dobie można zaplanować pracownikowi w zależności od stosowanego systemu czasu pracy?
• Ile godzin w tygodniu można zaplanować pracownikowi do przepracowania w zależności od stosowanego systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego?
• Kiedy i na jakich zasadach można planować pracownikowi więcej niż 40 godzin pracy w tygodniu?
• Ograniczenia przy planowaniu pracy na różne godziny w poszczególnych dniach;
• Zasady ustalania prawidłowych rozkładów i skutki błędów popełnianych na etapie planowania;
• Jak ustalić wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych okresach rozliczeniowych?
• Ile godzin maksymalnie i minimalnie można zaplanować pracownikowi do przepracowania w poszczególnych miesiącach w zależności od długości stosowanego okresu rozliczeniowego?
• Jaki wpływ na liczbę godzin do przepracowania mają święta przypadające w różnych dniach tygodnia?
• Dopuszczalność zmian w rozkładach w trakcie okresu rozliczeniowego a praca poza rozkładem (zasady rozliczania).

4. Realizacja rozkładu – obowiązki pracodawcy w zakresie nadzoru nad prawidłowym zarządzaniem czasem pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego
• Dopuszczalność zatrudniania pracownika poza rozkładem czasu pracy z uwzględnieniem zagadnień:
– praca w dni wolne (5 dniowy tydzień), praca w niedziele i święta,
– jak prawidłowo zrekompensować pracę w dniu wolnym?
– w jakim czasie i na jakich zasadach powinien być udzielony dzień wolny?
– dlaczego nieoddanie dnia wolnego stanowi wykroczenie?
– czy można planować pracę w każdą niedzielę oraz każde święto?
– czy pracodawca może sam wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę lub święto czy musi to zrobić?
– ile dodatków za wezwanie w niedzielę lub święto należy wypłacić pracownikowi?
– praca w godzinach nadliczbowych (dopuszczalność, zakazy zlecania, forma polecenia, możliwość odmowy przez pracownika, limity dobowy, tygodniowy i roczny);
– w jakich okolicznościach pracodawca może polecać pracę nadliczbową?
– czy pracownik może się nie zgodzić na pracę nadliczbową?
– jakie okoliczności uprawniają pracownika do niewykonywania pracy w nadgodzinach?
– kiedy mamy do czynienia z godzinami nadliczbowymi dobowymi w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
– jak ustalić godziny nadliczbowe średniotygodniowe w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych?
– jak prawidłowo rekompensować pracę nadliczbową w zależności od rodzaju nadgodzin?
– kiedy i na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy?
– na co zwrócić szczególną uwagę rekompensując nadgodziny, w kontekście kontroli PIP?
– zwolnienie pracownika dla załatwienia spraw osobistych – dopuszczalność, zasady udzielania, zasady odpracowania oraz skutki nieodpracowania, wniosek pracownika a obowiązki pracodawcy.
• Ewidencjonowanie rozbieżności między rozkładem a realizacją dla prawidłowego rozliczenia pracownika.

5. Rozliczanie czasu pracy pracownika
• Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta);
• Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania;
• Rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy;
• Czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania;
• Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy;
• Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na pojmowanie podróży służbowej?
• Najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki.

6. Odpowiedzialność za naruszanie przepisów o czasie pracy
• Odpowiedzialność porządkowa pracownika za niepodporządkowanie się regułom organizacyjnym w zakładzie;
• Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy (zasady, forma i tryb wymierzania kary, jej wysokość i możliwość odwołania).

PROWADZĄCY:

KALINA KACZMAREK Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem, prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY