Data
2019-05-22
Miejsce
Wrocław
Cena
590 do 7.05.2019, 790 od 8.05.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-05-07 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC – tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

CEL SZKOLENIA

Szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa pracy jakim jest problematyka czasu pracy.

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki tematyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę. W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy.

Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie.

ADRESACI SZKOLENIA

– pracodawcy,
– pracownicy działów kadr,
– firmy outsourcingowe prowadzące obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1) Pojęcie czasu pracy
2) Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy
a) Określenie granic doby pracowniczej
b) Przypadki jej naruszenia
3) Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy w roku 2019
4) Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP)
5) Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy
6) Okres rozliczeniowy
a) Znaczenie
b) Wydłużenie
c) Rozliczanie
7) Systemy czasu pracy
a) podstawowy
b) równoważny
– zwykły
– dozór urządzeń, pogotowie pracy
– pilnowanie, straż, ratownictwo
c) ruch ciągły
d) przerywany
e) zadaniowy
f) weekendowy
g) skrócony tydzień pracy
8) Ruchomy czas pracy
9) Indywidualny rozkład czasu pracy
10) Praca zmianowa
11) Przerwy w pracy
a) wliczane do czasu pracy
– śniadaniowa (134 KP)
– krótkotrwałe przerwy z przyczyn stojących po stronie pracownika lub pracodawcy (problem przerwy fizjologicznej)
– przerwy wynikające z przepisów szczególnych
– na podstawie prawa zakładowego
– przestój
b) nie wliczane do czasu pracy
– lunchowa (141 KP)
– na podstawie prawa zakładowego
12) Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie
13) Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP
14) Dokumentacja związana z czasem pracy
a) Ewidencja czasu pracy
b) Rozkład a harmonogram (grafik)
c) Tworzenie grafików dla poszczególnych systemów czasu pracy
d) Problem zmiany grafiku
e) Przypadki wyłączenia obowiązku tworzenia grafiku
15) Pojęcie dnia wolnego od pracy
16) Praca w godzinach nadliczbowych
a) Definicja (system podstawowy i równoważny)
b) Warunki dopuszczalności
c) Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
d) Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej i średniotygodniowej
– czas wolny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika
– dodatki 50% i 100%
e) Wyłączenia
f) Roczny limit godzin nadliczbowych
17) Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
a) Warunki
b) Rekompensowanie
18) Praca w niedzielę i święto
a) Granice czasowe niedzieli
b) Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych (święta dla wyznawców określonych kościołów i związków wyznaniowych)
c) Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto
d) Rekompensowanie
e) Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”
19) Czas pracy kadry zarządzającej
20) Dyżur pracowniczy
21) Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
22) Praca w porze nocnej
a) Definicje
– pora nocna
– pracownik pracujący w nocy
b) Warunki dopuszczalności
c) Rekompensowanie (dodatek nocny)
d) Wyłączenia
23) Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy
a) Przygotowanie do pracy
b) Podróż służbowa
c) Szkolenia
24) Czas pracy – regulacje szczególne
a) Kobiety
b) Pracownicy wychowujący dziecko do lat 4 (art. 148 KP)
c) Niepełnosprawni
25) Zagadnienie różne
a) „Dozatrudnianie” niepełnoetatowców a praca nadliczbowa i limit z art. 151 § 5 KP
b) Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą

PROWADZĄCY:

PIOTR WĄŻ Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY