Data
2018-02-28
Miejsce
Warszawa
Cena
Do 13.02.2018 - 690 PLN; od 14.02.2018 - 890 PLN PLN + VAT

Szkolenie na temat:

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO INNEGO PAŃSTWA CELEM ŚWIADCZENIA USŁUG z uwzględnieniem ostatnich zmian

BĄDŹ GOTOWY NA ZMIANY W ZAKRESIE DELEGOWANIA PO DOKONANIU REWIZJI DYREKTYWY 96/71/WE W 2017 R.

 

Grupa docelowa:

– strony stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę jako prawo właściwe – prawo inne niż prawo polskie,

– pracodawcy wysyłający swych pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,

– pracodawcy wysyłający swoich pracowników do pracy do zagranicznych oddziałów swej firmy, bądź do jednostki macierzystej międzynarodowego koncernu, którego częścią jest polski oddział,

– agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw, np. w celu sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.

PROGRAM SZKOLENIA

1)    Prawo właściwe dla stosunku pracy z tzw. elementem międzynarodowym (obcym)
•    Jakie zdarzenia powodują pojawienie się elementu międzynarodowego (obcego) w stosunku pracy?
•    Które prawo znajduje zastosowanie w przypadku kolizji systemów prawnych różnych państw?
•    Jakie są granice swobody wyboru prawa przez strony stosunku pracy?
•    Jakie są konsekwencje wyboru prawa obcego dla umowy o pracę zawartej pomiędzy polskim pracodawcą i polskim pracownikiem realizowanej na terytorium Polski?
•    Czy wybierając prawo polskie strony umowy o pracę są w stanie wyłączyć konieczność stosowania przepisów państwa, w którym praca jest wykonywana?
•    W jaki sposób działają przepisy wymuszające swoją właściwość i czy można uchylić się od obowiązku ich stosowania?

2)    Delegowanie pracowników do innych państw UE w ramach świadczenia usług na tle dyrektywy 96/71/WE;
•    Kiedy zachodzi delegowanie do innego państwa celem świadczenia usług?
•    Kiedy mamy do czynienia z pracownikiem delegowanym?
•    Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym swych pracowników do innego państwa?
•    Jakie przepisy regulują warunki zatrudnienia pracowników w okresie delegowania w zakresie tego typu zagadnień jak: czas pracy, wynagrodzenie, uprawnienia urlopowe, bhp?
•    Jak ustalić liczbę dni urlopu wypoczynkowego w przypadku delegowania na część roku kalendarzowego lub część miesiąca do państwa, w którym przewidziany jest inny jego wymiar?
•    W jaki sposób ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia w państwie oddelegowania?
•    Które składniki mogą być zaliczone na poczet minimalnego wynagrodzenia za pracę należnego pracownikowi delegowanemu?
•    Dlaczego polska polskiej ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest niezgodna z przepisami niektórych państw członkowskich UE,
•    W jaki sposób w praktyce działa zasada korzystności?
•    Bilans nominałów wymiarów czasu pracy, czyli problem ustalenia wymaganej liczby dni wolnych od pracy w okresie oddelegowania,
•    Sposób ustalenia liczby godzin nadliczbowych w przypadku konieczności stosowania francuskich norm czasu pracy, tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu,
•    Na jakich zasadach powinna być rekompensowana pracy nadliczbowa w okresie delegowania?
•    Czy wydane w Polsce dokumenty poświadczające zdobyte uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia zachowują ważność w innym państwie?
•    Jakie relacje zachodzą pomiędzy oddelegowaniem a podróżą służbową?
•    Omówienie stanowisk Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy dotyczących delegowania pracowników,

3)    Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE);
•    W jaki sposób należy ustalić prawo właściwe w zakresie warunków zatrudnienia pracowników delegowanych poza UE,
•    Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przed oddelegowaniem pracowników do państw trzecich?

4)    Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE
•    Jakie są podstawowe założenia dyrektywy 2014/67/WE?
•    W jakich sytuacjach zachodzi „delegowanie rzekome” i jakie wynikają z tego faktu konsekwencje?
•    W jaki sposób uregulowana jest sytuacja prawna pracowników delegowanych do takich państw jak: Niemcy, Austria, Francja, Szwecja, czy Szwajcaria?

5)    Polska ustawa o pracownikach delegowanych
•    Jakie zmiany niesie ze sobą wejście w życie polskiej ustawy o pracownikach delegowanych?
•    Jakie obowiązki nakłada ustawa na pracodawców delegujących pracowników „na” i „z” terytorium Polski?
•    Jakie są uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli pracodawców delegujących pracowników „na” i „z” terytorium Polski?

6)    Projekt zmian w dyrektywie 96/71/WE (NOWOŚĆ!)
•    Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
– maksymalnego okresu delegowania,
– stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,
– zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
– krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
•    Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów zmieniających dyrektywę 96/71/WE?
•    Kiedy wejdą w życie nowe przepisy o delegowaniu?

7)    Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004
•    Czy w okresie oddelegowania polski pracownik podlega polskim przepisom o zabezpieczeniu społecznym?
•    Zasada podlegania prawu państwa miejsca wykonywania pracy i wyjątki od tej zasady,
•    Reguły rządzące wydawaniem formularza A1,

PROWADZĄCY:

PIOTR WĄŻ Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY