Data
2019-04-11
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 27.03.2019, 790 od 28.03.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-03-28 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY DO INNEGO PAŃSTWA W 2019 R. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy 2018/957/UE

Grupa docelowa:
– strony stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę jako prawo właściwe – prawo inne niż prawo polskie,
– pracodawcy wysyłający swych pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,
– pracodawcy wysyłający swoich pracowników do pracy do zagranicznych oddziałów swej firmy, bądź do jednostki macierzystej międzynarodowego koncernu, którego częścią jest polski oddział,
– agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw, np. w celu sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Prawo właściwe dla stosunku pracy z tzw. elementem międzynarodowym (obcym)
• Jakie zdarzenia powodują pojawienie się elementu międzynarodowego (obcego) w stosunku pracy?
• Które prawo znajduje zastosowanie w przypadku kolizji systemów prawnych różnych państw?
• Jakie są granice swobody wyboru prawa przez strony stosunku pracy?
• Jakie są konsekwencje wyboru prawa obcego dla umowy o pracę zawartej pomiędzy polskim pracodawcą i polskim pracownikiem realizowanej na terytorium Polski?
• Czy wybierając prawo polskie strony umowy o pracę są w stanie wyłączyć konieczność stosowania przepisów państwa, w którym praca jest wykonywana?
• W jaki sposób działają przepisy wymuszające swoją właściwość i czy można uchylić się od obowiązku ich stosowania?

2) Delegowanie pracowników do innych państw UE w ramach świadczenia usług na tle dyrektywy 96/71/WE;
• Kiedy zachodzi delegowanie do innego państwa celem świadczenia usług?
• Kiedy mamy do czynienia z pracownikiem delegowanym?
• Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym swych pracowników do innego państwa?
• Jakie przepisy regulują warunki zatrudnienia pracowników w okresie delegowania w zakresie tego typu zagadnień jak: czas pracy, wynagrodzenie, uprawnienia urlopowe, bhp?
• Jak ustalić liczbę dni urlopu wypoczynkowego w przypadku delegowania na część roku kalendarzowego lub część miesiąca do państwa, w którym przewidziany jest inny jego wymiar?
• W jaki sposób ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia w państwie oddelegowania?
• Które składniki mogą być zaliczone na poczet minimalnego wynagrodzenia za pracę należnego pracownikowi delegowanemu?
• Dlaczego polska polskiej ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jest niezgodna z przepisami niektórych państw członkowskich UE,
• W jaki sposób w praktyce działa zasada korzystności?
• Bilans nominałów wymiarów czasu pracy, czyli problem ustalenia wymaganej liczby dni wolnych od pracy w okresie oddelegowania,
• Sposób ustalenia liczby godzin nadliczbowych w przypadku konieczności stosowania francuskich norm czasu pracy, tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu,
• Na jakich zasadach powinna być rekompensowana pracy nadliczbowa w okresie delegowania?
• Czy wydane w Polsce dokumenty poświadczające zdobyte uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia zachowują ważność w innym państwie?
• Jakie relacje zachodzą pomiędzy oddelegowaniem a podróżą służbową?
• Omówienie stanowisk Komisji Prawnej Głównego Inspektoratu Pracy dotyczących delegowania pracowników,

3) Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE);
• W jaki sposób należy ustalić prawo właściwe w zakresie warunków zatrudnienia pracowników delegowanych poza UE,
• Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przed oddelegowaniem pracowników do państw trzecich?

4) Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE
• Jakie są podstawowe założenia dyrektywy 2014/67/WE?
• W jakich sytuacjach zachodzi „delegowanie rzekome” i jakie wynikają z tego faktu konsekwencje?
• W jaki sposób uregulowana jest sytuacja prawna pracowników delegowanych do takich państw jak: Niemcy, Austria, Francja, Szwecja, czy Szwajcaria?

5) Polska ustawa o pracownikach delegowanych
• Jakie zmiany niesie ze sobą wejście w życie polskiej ustawy o pracownikach delegowanych?
• Jakie obowiązki nakłada ustawa na pracodawców delegujących pracowników „na” i „z” terytorium Polski?
• Jakie są uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli pracodawców delegujących pracowników „na” i „z” terytorium Polski?

6) Dyrektywa 2018/957/UE (NOWOŚĆ!)
• Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
 – maksymalnego okresu delegowania,
 – stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,
 – zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
 – krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?
• W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?
• Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?
• Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
• Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
• Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?
• Jakie konsekwencje wiążą się z przekroczeniem maksymalnego okresu delegowania w poszczególnych państwach członkowskich UE?

7) Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004
• Czy w okresie oddelegowania polski pracownik podlega polskim przepisom o zabezpieczeniu społecznym?
• Zasada podlegania prawu państwa miejsca wykonywania pracy i wyjątki od tej zasady,
• Reguły rządzące wydawaniem formularza A1,

PROWADZĄCY:

PIOTR WĄŻ Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8553818 bytes) in /home/mostwanted/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1978