Data
2019-12-18
Miejsce
Poznań
Cena
590 do 3.12.2019, 790 od 4.12.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-12-03 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY DO INNEGO PAŃSTWA W 2020 R. z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy 2018/957/UE

Grupa docelowa:
– strony stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę jako prawo właściwe – prawo inne niż prawo polskie,
– pracodawcy wysyłający swych pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,
– pracodawcy wysyłający swoich pracowników do pracy do zagranicznych oddziałów swej firmy, bądź do jednostki macierzystej międzynarodowego koncernu, którego częścią jest polski oddział,
– agencje pracy tymczasowej, które wysyłają pracowników tymczasowych do innych państw, np. w celu sprawowania opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub chorymi.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Prawo właściwe dla umowy o pracę

• W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
• Czy strony umowy o pracę maja nieograniczona swobodę w określeniu prawa właściwego?
• Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
• Jak działają przepisy wymuszające swoją właściwość?

2) Delegowanie pracowników do innego państwa na tle dyrektywy 96/71/WE

• W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
• Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
• Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?
• Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
 – czas pracy,
 – minimalne wynagrodzenie,
 – urlop wypoczynkowy,
 – bhp,
 – praca w dni świąteczne,
• Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?
• Na czym polega mechanizm zasady korzystności?
• W jaki sposób ustalić strukturę minimalnego wynagrodzenia, które musi być zapewnione pracownikowi delegowanemu?
• Czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?

3) Delegowanie pracowników do państw trzecich (państwa nienależące do UE)

• Jak należy zmienić umowę o pracę i treść informacji dodatkowej w okresie oddelegowania do państwa trzeciego?
• Jak ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę realizowanej na terytorium państwa trzeciego?
• Czy polskie przepisy zachowują moc w okresie oddelegowania na terytorium państwa trzeciego?

4) Dyrektywa 2014/67/WE ws. egzekwowania dyrektywy 96/71/WE

• Jakie są ogólne założenia dyrektywy?
• Jakie relacje zachodzą pomiędzy dyrektywą 2014/67/WE i dyrektywą 96/71/WE?
• W jakich przypadkach zachodzi rzekome delegowanie i jakie z tytułu jego stwierdzenia wynikają konsekwencje?

5) Polska ustawa o pracownikach delegowanych

• Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach delegujących swych pracowników „do” i „z” Polski?
• Jakie mechanizmy kontroli pracodawców delegujących przewiduje polska ustawa o pracownikach delegowanych?
• Jakie uprawnienia na podstawie ustawy zyskała Państwowa Inspekcja Pracy?
• Jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?

6) Dyrektywa 2018/957/UE (NOWOŚĆ!)

• Jakie konsekwencje niesie ze sobą wprowadzenie zmian dotyczących:
 – maksymalnego okresu delegowania,
 – stosowania lokalnych układów zbiorowych pracy,
 – zasady „ta sama płaca, w tym samym miejscu, za tę samą pracę”,
 – krajowych przepisów o pracownikach tymczasowych przez polskie agencje pracy tymczasowej?

• W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikom delegowanym zakwaterowanie oraz zwrócić koszty podróży służbowej odbywanej w ramach oddelegowania?
• Jakie są warunki uchylenia obowiązku równego traktowania pracowników tymczasowych świadczących pracę w warunkach oddelegowania?
• Jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
• Jaki jest termin wdrożenia przepisów wydanych na podstawie Dyrektywy 2018/957/UE?
• Jakie zagrożenia dla przyszłości instytucji delegowania stwarza wdrożenie przepisów dyrektywy 2018/957/UE?

7) Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004

• Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
• Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
• Jakie są reguły wydawania formularza A1?
• Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?

PROWADZĄCY:

PIOTR WĄŻ Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY