Data
2019-02-15
Miejsce
Gdańsk
Cena
490 do 31.01.2019, 690 od 1.02.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-01-31 cena wynosi 490 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019

Szkolenie jest poświęcone  tematyce prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach od 01.01.2019r. w odniesieniu do różnych obszarów działalności przedsiębiorców ze wskazaniem skutków błędów popełnianych na każdym etapie tego procesu oraz sposobów na ich uniknięcie. Przedmiotem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie prowadzenia pełnej dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy od procesu rekrutacji po ustanie stosunku pracy. Formy przekazywania rozszerzonych informacji (raportów do ZUS), jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników, na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów.

Cel warsztatu:

 • zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach  01.01.2019r.,
 • przekazanie uczestnikom najczęstszych błędów w stosowaniu przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz sposobów na ich uniknięcie a także wyjaśnienie wątpliwości związanych z przechowywaniem dokumentów pracowników zatrudnionych u przedmiotowego pracodawcy zgłaszanych przez uczestników w trakcie zajęć.

Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Obowiązek Prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
 2. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych).
 3. Przepisy o ochronie danych osobowych, a dokumentacja pracownicza.
 4. Pojęcie danych osobowych.
 5. Dane wrażliwe.
 6. Zasady ochrony danych osobowych pracowników według RODO.
 7. Teczka akt osobowych – czym jest, forma, podział wewnętrzny.
 8. Teczka akt osobowych po 1 stycznia 2019r.
 9. Dokumenty kandydatów do pracy i pracowników :

kwestionariusze kandydata pracownika,  oświadczenia o niekaralności: kiedy są wymagane, badania wstępne,  szczególne uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, postępowanie z dokumentami potwierdzającymi wcześniejsze zatrudnienie poza granicą państwa (u zagranicznego pracodawcy), dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, przebieg zatrudnienia

 1. Dokumenty tworzone w trakcie zatrudnienia pracownika

umowa o pracę – zasady określania miejsca wykonywania pracy,  informacje o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.), potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminów, oceny ryzyka zawodowego, z informacją o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu, zapoznaniu się z przepisami  BHP, urlopy okolicznościowe, dokumentacja uprawnień rodzicielskich, zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokumentowanie,  zmiany w treści stosunku pracy – wypowiedzenia zmieniające, aneksy do umów o pracę, przeniesienie służbowe.

 1. Dokumentacja kar porządkowych – tworzone dokumenty i zasady ich usuwania z akt osobowych  zgodnie z nowymi przepisami.
 2. Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia pracownika: porozumienie stron,  dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę,  dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.
 3. Nowe zasady numerowania dokumentów.
 4. Zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy.
 5. Sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia.
 6. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy od 1 stycznia 2019r obejmująca:
 • ewidencję czasu pracy
 • kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą;
 • kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego itp.
 1. Przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia i obowiązki pracodawcy.
 2. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.
 3. Digitalizacja akt osobowych.
 4. Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
 5. Skrócenie terminu przechowywania teczek akt osobowych.
 6. Obowiązki wobec ZUS po skróceniu okresu przechowywania dokumentacji.
 7. Zasady przekazania do ZUS wszystkich niezbędnych danych pracowników i zleceniobiorców do ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wysokości (imienne raporty miesięczne).
 8. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji.
 9. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.
 10. Dostosowanie istniejącej dokumentacji pracowniczej do nowych wymogów.
 11. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 12. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji.
 13. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

PROWADZĄCY:

KALINA KACZMAREK Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem, prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Prowadził szkolenia min. dla: • Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku • Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Gdańsku • Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Kolbudy, Nadleśnictwo Starogard Gdański • SEKA Sp. z o.o. (o/Szczecin, o/ Bydgoszcz, o/ Poznań, o/Gdańsk) • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku • Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP w Gdańsku • SOLKART Sp. z o.o. • Tysol Sp.z o.o. • Centrum Szkoleń Specjalistycznych w Rzeszowie • VIRTUS Sp. z o.o. • Edu-expert Sp. z o.o.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8553818 bytes) in /home/mostwanted/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1978