Data
2019-02-22
Miejsce
Bydgoszcz
Cena
590 do 7.02.2019, 790 od 8.02.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-02-07 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

 • nowego podziału akt osobowych,
 • obowiązku prowadzenia określonej dokumentacji oddzielnie dla każdego pracownika,
 • ewidencji czasu pracy,
 • dokumentacji związanej z korzystaniem przez pracownika z urlopu wypoczynkowego,
 • terminu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • odpowiedzialności za nieprawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej,
 • różnic pomiędzy terminem rozpoczęcia pracy a datą zawarcia umowy o pracę,
 • różnic pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony a rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • prawidłowego wypowiedzenie umowy,
 • monitoringu na zasadach obowiązujących od 01.01.2019 r.,
 • prawidłowego wypłacania wynagrodzenia oraz prawidłowego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
– nowy podział akt osobowych na części – A, B, C, D – szczegółowe omówienie dokumentacji przechowywanej w poszczególnych częściach akt,
– przechowywanie dokumentacji w aktach osobowych w częściach powiązanych tematycznie – wyjaśnienie,
– numerowanie i chronologia dokumentacji w aktach nadal obowiązujące,
– zasady usuwania dokumentacji z poszczególnych części akt,
– obowiązek prowadzenia określonej dokumentacji oddzielnie dla każdego pracownika – zasady,
– ewidencja czasu pracy – cztery obowiązkowe elementy,
– karta ewidencji czasu pracy – nowe reguły,
– dokumentacja związana z korzystaniem przez pracownika z urlopu wypoczynkowego,
– lista płac – termin i sposób odbioru wynagrodzenia przez pracownika,
– dokumentacja związana z odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej,
– odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie i przechowywanie akt osobowych.

2. O co można pytać osobę ubiegającą się o zatrudnienie i pracownika
– kwestionariusz osobowy – obowiązek przekazania kandydatowi/pracownikowi do wypełnienia czy wybór pracodawcy,
– jakich informacji można żądać od kandydata do pracy na etapie jego ubiegania się o zatrudnienie – część A akt osobowych,
– jakich informacji można żądać od pracownika – część B akt osobowych,
– kiedy zgoda na podanie danych osobowych jest konieczna a kiedy można żądać podania danych osobowych od kandydata na pracownika
i pracownika bez uzyskania ich zgody – dane biometryczne, numer PESEL, numery telefonów, zaświadczenia o niekaralności itp. – odpowiedzi na kłopotliwe pytania,

3. Dokumentacja pracownicza – reguły obowiązujące od 01.01.2019 r.
– pojęcie dokumentacji pracowniczej w praktyce – akta osobowe, dokumentacja płacowa, dokumentacja osobowa,
– postać papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej – pojęcie, różnice, zasady przechodzenia z jednej postaci w drugą,
– termin przechowywania dokumentacji pracowniczej – trzy grupy zatrudnionych – 50 lat, 10 lat, 50 lat / 10 lat,
– zasady przekazywania pracownikom informacji dotyczącej odbioru dokumentacji – terminy, osoby uprawnione do odbioru, reguły doręczenia informacji,
– niszczenie dokumentacji pracowniczej – konieczność czy wybór pracodawcy,
– odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

4. Umowa o pracę
– przekazanie pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – wyjaśnienie różnic pomiędzy terminem rozpoczęcia pracy a datą zawarcia umowy o pracę,
– przekroczenie limitów 33 miesięcy i 3 umów – przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony – zasady postępowania,
– różnice pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony a rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony,
– informacja o warunkach zatrudnienia – wskazanie najczęściej popełnianych błędów,
– skutki przekazania pracownikowi nieprawidłowej informacji bądź jej braku.

5. Rozwiązanie umowy o pracę/świadectwo pracy
– prawidłowe wypowiedzenie umowy – forma, termin, konsultacja związkowa, przyczyna,
– uporządkowanie zasad obowiązujących przy wydawaniu świadectwa pracy:
 ~definitywne rozstanie,
 ~zatrudnienie jedno po drugim,
 ~wniosek pracownika,
 ~wykroczenia związane ze świadectwem pracy,
– wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w trakcie zatrudnienia – obowiązek czy wybór,
– omówienie poszczególnych elementów świadectwa pracy.

6. Monitoring na zasadach obowiązujących od 01.01.2019 r.
– kiedy można wprowadzić monitoring zakładu pracy,
– jakich pomieszczeń nie można obejmować monitoringiem,
– informowanie pracownika o wprowadzeniu monitoringu krok po kroku – zwrócenie uwagi na podstawowe terminy,
– monitoring poczty elektronicznej czyli kontrola służbowej poczty elektronicznej pracownika w kontekście naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy korespondencji – omówienie.

7. Umowy zlecenia – omówienie 4 zasad prawidłowego wypłacania wynagrodzenia oraz prawidłowego zatrudnienia
– informacja o liczbie przepracowanych godzin,
– obniżenie minimalnej stawki godzinowej,
– niewypłacenie minimalnej stawki godzinowej,
– obowiązek przechowywania dokumentacji,
– odpowiedzialność wykroczeniowa,
– umowa zlecenia a umowa o pracę – jak się zabezpieczyć przed naruszeniem przepisów.

PROWADZĄCY:

PROWADZĄCA: Doświadczony pracownik administracji publicznej, radca prawny. Posiada długoletnią praktykę prowadzenia zajęć dydaktycznych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy. W prowadzonych zajęciach wykorzystuje wiedzę praktyczną zdobytą podczas pracy zawodowej, którą przekazuje w sposób zrozumiały dla uczestników, na przykładach, w miłej atmosferze, dając wskazówki pozwalające pogodzić przepisy prawa z potrzebami przedsiębiorców.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8553818 bytes) in /home/mostwanted/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1978