Data
2019-06-03
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 19.05.2019, 790 od 20.05.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-05-19 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

OSTATNIE I PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY – dane osobowe kandydatów i nowych pracowników oraz dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem kształtującej się wykładni

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

• nowych kwestionariuszy osobowych,
• nadchodzących zmian w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych i dokumentów od kandydatów do pracy i nowych pracowników,
• zasad prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.,
• obowiązku poinformowania pracowników o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej,
• zasad postępowania z dokumentacją pracowniczą w sytuacji, gdy pracownik powróci do pracy u tego samego pracodawcy w okresie przechowywania tej dokumentacji,
• zasad postępowania z aktami osobowymi i pozostałą dokumentacją pracowniczą w przypadku stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r.,
• zasad poprawnego postępowania z dokumentacją pracowniczą, gdy pracodawca zdecydował się prowadzić ją w postaci elektronicznej,
• obowiązku wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na wniosek pracownika,
• zasad prowadzenia nowych zbiorów dokumentów składających się na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
• wykładni UODO w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe kwestionariusze osobowe – kolejna zmiana treści kwestionariuszy w związku z kolejną nowelizacją Kodeksu pracy
w pierwszym kwartale 2019 r.
2. Dalsze nadchodzące zmiany w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych i dokumentów od kandydatów do pracy
i nowych pracowników, które wprowadzi nowelizacja Kodeksu pracy zawarta w druku sejmowym nr 3050,
3. Zasady prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowymi przepisami i nową wykładnią, w tym:
• wyjaśnienie, którzy pracownicy mają 10 – letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i powinni mieć albo będą mieć nowe akta osobowe (i nową dokumentację pracowniczą),
4. Obowiązek poinformowania pracowników  o okresie przechowywania ich dokumentacji pracowniczej, terminie na odebranie tej dokumentacji oraz terminie na jej zniszczenie, (w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy, w tym:
• zasady poprawnego sporządzenia informacji o prawie odbioru dokumentacji,
• zasady poprawnego doręczenia informacji o prawie odbioru dokumentacji,
5. Zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą w sytuacji, gdy pracownik powróci do pracy u tego samego pracodawcy w okresie przechowywania tej dokumentacji,
6. Przypadki, w których pracodawca będzie obowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą dłużej niż wymagane 10 – lat,
7. Przypadki, w których pracodawca będzie musiał oddać dokumentację na przechowanie profesjonalnym przechowawcom,
8. Zasady postępowania z aktami osobowymi i pozostałą dokumentacją pracowniczą w przypadku stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r. – w jakim terminie należy zniszczyć przechowywane dokumenty,
9. Warunki, w oparciu o które możliwe jest skrócenie 50 – letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (konieczność złożenia do ZUS-u dokumentów: ZUS OSW i ZUS RIA),
10. Zasady poprawnego postępowania z dokumentacją pracowniczą, gdy pracodawca zdecydował się prowadzić ją (w całości lub
w części) w postaci elektronicznej, w tym:
• zasady poinformowania pracownika albo byłego pracownika o prawie odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej,
• obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji
w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zmianie postaci dokumentacji,
• zasady, na jakich będzie odbywał się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji,
• konieczność zachowania odpowiedniej postaci wydawanej dokumentacji,
11. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej na bieżąco – problemy praktyczne,
12. Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na wniosek pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), w tym:
• zasady sporządzania takich kopii,
• termin na ich sporządzenie,
• możliwość wydawania kopii na nośniku danych,
• możliwość pobierania opłat za kolejną kopię – zgodnie z najnowszą wykładnią,
• zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji,
13. Omówienie przepisów nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej:
• nowy podział akt osobowych,
• nowy wykaz dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt, w tym nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych,
• nowe dokumenty umieszczane w aktach oraz dokumenty do tej pory nie przechowywane w aktach osobowych,
• konieczność posiadania nowej pieczątki przez osoby przyjmujące dokumenty od pracowników,
14. Zasady prowadzenia nowych zbiorów dokumentów składających się na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy – problemy praktyczne,
15. Warunki, jakie muszą być zapewnione:
• dokumentacji pracowniczej prowadzonej w postaci papierowej,
• dokumentacji pracowniczej prowadzonej w wersji elektronicznej,
16. Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej
w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),
17. Pozostałe zagadnienia wynikające ze zmiany przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej w tym:
• problematyka prowadzenia i przechowywania innych dokumentacji niż dokumentacja pracownicza, np. dokumentacji wypadkowej i chorób zawodowych, terminy przechowywania dokumentacji dotyczącej bhp,
• zasady wydania przepustek i identyfikatorów,
18. Wykładnia UODO w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników.

PROWADZĄCY:

MONIKA FRĄCZEK Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY