Data
2019-06-11
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 27.05.2019, 790 od 28.05.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-05-27 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

PRAKTYCZNE WARSZTATY Z PRAWNYCH ASPEKTÓW REKRUTACJI I PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI W ZATRUDNIENIU

Cel szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Większość organizacji, w których wykonywana jest praca nie jest wolna od zjawisk nierównego traktowania. W szczególności proces ten może wystąpić w fazie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. W czasie szkolenia słuchacze w praktyczny sposób zapoznani zostaną z prawidłowymi metodami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. W czasie szkolenia zostaną podane przykłady złych i dobrych pytań, złych i dobrych kwestionariuszy, złych i dobrych praktyk powadzenia rozmów rekrutacyjnych. Słuchacze poznają również prawidłowe zasady zatrudniania w tym stosowania przepisów o czasie pracy, urlopach wypoczynkowych czy rodzicielskich w taki sposób, aby ominąć prawne niebezpieczeństwa związane z posądzeniem o praktyki dyskryminacyjne.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Właściwe przeprowadzenie procesu rekrutacji – postawa rekrutera:
pytania, analiza cech kandydata, badania psychologiczne, niekaralność, nałogi.

2. Analiza prawna pojęcia dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej.

3. Omówienie kryteriów dyskryminacyjnych: płeć, wiek, wiara, światopogląd, orientacja seksualna.

4. Pojęcie molestowania i molestowania seksualnego.

5. Skutki prawne naruszenia zasady równego traktowania: odszkodowanie, skarga do PIP

6. Realizacja prawa pracownika do jednakowego wynagrodzenia za pracę.

7. Analiza działań przełożonych nie stanowiących naruszeń zasad niedyskryminacyjnych.

8. Wybór rodzaju umowy o pracę – a zasady niedyskryminacji – metody informowania pracownika o dokonanym wyborze rodzaju umowy:
a) umowa na okres próbny,
b) umowa na czas określony,
c) umowa na czas nieokreślony.

9. Czas pracy, a zasady przeciwdziałania dyskryminacji:
a) rozpoczynanie i kończenie pracy,
b) przerwy w pracy,
c) wybór systemu czasu pracy w zależności od potrzeb pracownika,
d) zalety „ruchomej” doby pracowniczej,
e) zasady polecania i odmawiania pracy w godzinach nadliczbowych,
f) maksymalne limity godzin pracy – dopuszczalne zasady ich przekraczania.
g) zasady zarządzania godzinami zwiększonej dyspozycyjności.
h) zasady kontaktu z pracownikiem po normalnych godzinach pracy.

10. Urlopy wypoczynkowe, a zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji:
a) zasady udzielania urlopu wypoczynkowego,
b) zasady podziału urlopu wypoczynkowego,
c) zasady udzielania urlopu na żądanie,
d) zasady przesuwania i odwoływania pracownika z urlopu.
e) zasady kontaktowania się z pracownikiem w czasie urlopu wypoczynkowego.

11. Uprawnienia rodzicielskie, a zasady przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
a) zasady udzielania uprawnień pracowniczych związanych z ciążą,
b) zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem: macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, zasady podziału i udzielania,
c) zasady przyjmowania pracowników ponownie do pracy, po powrocie z urlopów rodzicielskich,
d) zasady udzielania przerw na karmienie, dwóch dni opieki, usprawiedliwiania nieobecności z powodu zamknięcia żłobka lub przedszkola lub choroby niani.

PROWADZĄCY:

PIOTR WOJCIECHOWSKI Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy. W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY