Data
2017-11-13
Miejsce
Łódź
Cena
490/690 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2017-10-29 cena wynosi 490 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

PRAWO PRACY 2017 – nowe przepisy, aktualna wykładnia wybranych zagadnień, nowe orzecznictwo i dalsze planowane zmiany

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

 • ograniczeń dotyczących pracy kobiet – od 1 maja br.,
 • rozszerzenia ochrony trwałości zatrudnienia na zasadach ochrony przedemerytalnej w stosunku do niektórych pracowników – od 1 października br.
 • poprawnego nawiązanie umowy o pracę – najnowsze orzecznictwo i wykładnia,
 • nowych przepisów dotyczących korzystania z pracy pracowników tymczasowych – od 1 czerwca br.
 • planowanej zmiany zasad wypłaty wynagrodzenia,
 • planowanego skrócenie czasu przechowywania dokumentów z akt osobowych i planowanego wydłużenia czasu przechowywania kart ewidencji czasu pracy,
 • obowiązku wydania świadectwa pracy na nowych zasadach,
 • planowanych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

 

Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ograniczenia dotyczące pracy kobiet, w szczególności w ciąży i karmiących dziecko piersią – od 1 maja br.,
 2. Rozszerzenie ochrony trwałości zatrudnienia na zasadach ochrony przedemerytalnej w stosunku do niektórych pracowników – od 1 października br. w związku ze zmianą powszechnego wieku przedemerytalnego,
 3. Poprawne nawiązanie umowy o pracę – najnowsze orzecznictwo i wykładnia, zmiany dotyczące wpływu przedłużenia się umowy do dnia porodu na limit maksymalnego czasu trwania umowy na czas określony,
 4. Nowe przepisy dotyczące korzystania z pracy pracowników tymczasowych – od 1 czerwca br.
 5. Zasady prowadzonych w tym roku kontroli PIP dotyczące stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę do osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy, do której stosuje się przepisy o zleceniu, zgodnie z informacjami podawanymi przez tę instytucję,
 6. Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną – istota stosunku pracy i podporządkowania pracowniczego w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także:
 • zasady postępowania PIP w trakcie kontroli zakazu nadużywania zatrudnienia cywilnoprawnego,
 • możliwe zachowania strony umowy cywilnoprawnej, która jest kwestionowana w trakcie kontroli PIP,
 1. Dane osobowe kandydata do pracy i pracownika oraz:
 • możliwość pozyskiwania dodatkowych informacji o pracowniku, w tym najnowsze orzecznictwo dotyczące obowiązkowego informowania o podjęciu dodatkowej pracy,
 • nadchodząca nowelizacja przepisów dotyczących danych osobowych osób fizycznych i jej skutki dla pracodawców,
 1. Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące korzystania przez pracowników z urlopów wypoczynkowych,
 2. Planowana zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia – priorytetowa wypłata na konto bankowe,
 3. Planowane skrócenie czasu przechowywania dokumentów z akt osobowych i planowane wydłużenie czasu przechowywania kart ewidencji czasu pracy, a także planowana możliwość przejścia z postaci papierowej dokumentów na postać elektroniczną z możliwością zniszczenia wersji papierowych,
 4. Obowiązek wydania świadectwa pracy na nowych zasadach, z zachowaniem wymaganych procedur i terminów, praktyczna wykładnia dotycząca kwestii wątpliwych, takich jak:
 • poprawne prostowanie i uzupełnianie świadectwa pracy,
 • poprawne sporządzanie odpisu świadectwa pracy,
 1. Planowane zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz planowane zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych.

PROWADZĄCY:

MONIKA FRĄCZEK Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY