Data
2018-02-21
Miejsce
Rzeszów
Cena
Do 6.02.2018 - 690 PLN; od 7.02.2018 - 890 PLN PLN + VAT

Szkolenie na temat:

PRAWO PRACY 2018 – podsumowanie zmian z 2017 r. oraz przepisy, które mają wejść w życie w 2018 r.

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

•    minimalnego wynagrodzenie za pracę oraz nowej minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.,
•    kontroli PIP w zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców,
•    zasad postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną,
•    planowanych, nowych przepisów w zakresie dyskryminacji i mobbigu,
•    planowanych zmian w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich,
•    szczególnych regulacji dotyczących korzystania z pracy osób pozbawionych wolności – przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców,
•    nowego projektu przepisów dotyczących związków zawodowych,
•    rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
•    projektu nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz nowa minimalna stawka godzinowa w 2018 r.,
2.    Kontrole PIP w zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców – zgodnie z najnowszą wykładnią, możliwość otrzymania mandatu „za recydywę”, możliwość zapłacenia mandatu kartą płatniczą,
3.    Planowana możliwość zaliczania do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze okresu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz w ramach prowadzenia własnej działalności,
4.    Zasady postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki podporządkowania pracowniczego oraz wyjaśnienia PIP w zakresie postępowania kontrolnego,
5.    Planowane, nowe przepisy w zakresie dyskryminacji i mobbigu idące w kierunku ułatwiania pracownikom dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sądami pracy,
6.    Poprawna strategia antymobbingowa zgodnie z wykładnią PIP i orzecznictwem sądów pracy,
7.    Planowane zmiany w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich oraz planowane zmiany w przepisach o dochodzeniu przez pracowników objętych ochroną trwałości stosunku pracy roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia,
8.    Wybrane praktyczne zasady poprawnego wydawania i wypełniania świadectw pracy, z uwzględnieniem orzecznictwa i wykładni oraz dalsze, planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym:
•    wprowadzenie wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy,
•    mandat za niewydanie świadectwa pracy w terminie,
9.    Szczególne regulacje dotyczące korzystania z pracy osób pozbawionych wolności – przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców zgodnie z nowymi przepisami, zasady zwrotu kosztów odpłatnego korzystania z pracy więźniów,
10.    Nowy projekt przepisów dotyczących związków zawodowych, w tym:
•    prawo tzw. koalicji związkowej, warunki, jakie będą musieli spełnić pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych, żeby zostać członkiem związku zawodowego,
•    szeroki zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność lub brak przynależności do związku zawodowego albo wykonywanie funkcji związkowej,
•    doprecyzowanie zasad opiniowania aktów normatywnych przez związki,
•    możliwość zawierania układów zbiorowych pracy dla osób z umowami cywilnoprawnymi,
•    ochrona trwałości zatrudnienia związkowców, z zawartymi umowami cywilnoprawnymi na zasadach podobnych do ochrony trwałości zatrudnienia związkowców pracowników, sankcje za złamanie przepisów,
•    nowe zasady ustalania przymiotu zakładowej organizacji (ponadzakładowej) związkowej, nowe zasady ustalania progów reprezentatywności, zasady kontroli liczebności związku,
•    zmiany w przepisach o sporach zbiorowych,
•    zasady pobierania składki związkowej,
11.    Wejście w życie od 25 maja 2018 r. rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – konsekwencje prawne dla podmiotów przetwarzających dane pracowników i ich rodzin, byłych pracowników oraz kandydatów do pracy, w tym:
•    planowana nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu pracy,
•    konieczność praktycznego przygotowania się do nowych obowiązków, zalecenia i pomocne opinie GIODO, testy kontroli gotowości wg GIODO (17 obszarów),
•    instytucja inspektora ochrony danych,
•    aktualne opinie GIODO w zakresie ochrony danych osobowych w zatrudnieniu oraz najnowsze orzecznictwo sądowe, w tym w zakresie kontroli korzystania z komputera w czasie pracy – praktyczne zagadnienia,
•    planowana od 1 czerwca 2018 r. możliwość żądania przez pracodawcę podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę,
12.    Nowy projekt nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. , w szczególności:
•    skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników i wydłużenie okresu przechowywania m.in. karty ewidencji czasu pracy,
•    dodatkowe informacje, które pracodawcy będą musieli dawać pracownikom razem ze świadectwem pracy,
•    zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
•    zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (obowiązek zwrócenia pracownikowi),
•    zasady przechowywania akt osobowych pracowników będących w tzw. okresie przejściowym.

PROWADZĄCY:

MONIKA FRĄCZEK Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY