Data
2019-03-25
Miejsce
Bydgoszcz
Cena
490 do 10.03.2019, 690 od 11.03.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-03-10 cena wynosi 490 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

PRAWO PRACY 2019 – praktyczne aspekty, najnowsze zmiany od stycznia 2019 r.

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

• Konstytucji dla biznesu – rozwiązania obowiązujące od 30.04.2018r.,
• Zmian dotyczących przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji obowiązujące od 1.01.2019r.,
• Zmiany formy wypłaty wynagrodzenia od 1.01.2019r.
• Monitoringu w zakładzie pracy – nowe przepisy Kp od 25.05.2018r.,
• Nowelizacji przepisów dotyczących czasu pracy dla rodziców dzieci obowiązujące od 6.06.2018r.,
• Zakładowej Działalności Socjalnej w 2018r. i 2019r.,
• Projektu zamian legislacyjnych w prawie pracy.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Konstytucja biznesu-kluczowe rozwiązania obowiązujące od 30.04.2018r.
• ustawy z pakietu „ Konstytucji biznesu”,
• zawieszenie działalności przez pracodawcę w światle obowiązujących przepisów a prawo pracownika do wynagrodzenia za przestój.

2. Podstawowa dokumentacja pracownicza – teczka akt osobowych.

3. Zmiany dotyczące przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacji obowiązujące od 1.01.2019 roku.
• zakres przedmiotowy ustawy z 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.,
• obowiązki pracodawcy w okresie przejściowym,
• obowiązki pracownika w świetle znowelizowanych przepisów,
• nowe wymogi prawne dotyczące dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1.01.2019 roku
• obowiązki pracodawcy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
• prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej,
• zmiana postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
• obowiązki pracodawcy w zakresie niszczenia dokumentacji pracowniczej,
• zmiana przepisów wykroczeniowych w Kodeksie pracy obowiązujących od 1.01.2019 r.,
• nowe obowiązki dla zleceniodawców,
• obowiązki ZUS w zakresie przechowywania danych niezbędnych do ustalenia prawa od emerytury i renty,
• nowe obowiązki pracodawców w zakresie Ubezpieczeń Społecznych, zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA,
• obowiązki płatników składek dotyczących przechowywania list płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty,
• uprawnienia pracownika w świetle przepisów przejściowych,
• data zatrudnienia a okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej.

4. Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia zmiany w ustawie Kodeks Pracy formy wypłaty wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.

5. Monitoring w zakładzie pracy – nowe przepisy Kp od 25 maja 2018 r.
• na jakiej podstawie pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny w zakładzie pracy?
• ustalanie celu, zakres i sposób stosowania monitoringu,
• obowiązek informacyjny wobec pracowników w zakresie monitoringu,
• jak prawidłowo oznaczyć pomieszczenia i miejsca monitorowane?
• monitoring poczty elektronicznej, komputera, przemieszczania się pojazdu (GPS), lokalizacja tel. komórkowego, laptopa itp. – obowiązki pracodawcy.

6. Nowelizacja przepisów dotyczących czasu pracy dla rodziców dzieci obowiązujące od 6 czerwca 2018 r.
• wnioskowanie rodzica o zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy,
• obowiązek pracodawcy uwzględnić wniosek pracownika – rodzica dziecka,
• indywidualny rozkład czasu pracy opiekuna prawnego, rodzica dziecka niepełnosprawnego.

7. Kodeks pracy a RODO 2018 r.
• ograniczenie danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę o pracowniku,
• konieczność modyfikacji kwestionariuszy osobowych, ofert pracy, informacji o naborach itp.,
• zbieranie od pracowników dodatkowych danych osobowych za zgodą – uwaga na zasady konkretności i jednoznaczności zgody!,
• wzory zgód udzielanych przez pracowników na przetwarzanie danych związanych z: numerem telefonu, zdjęciem na potrzeby identyfikatora, prywatnym adresem email itd.,
• ograniczenie w Kp przetwarzania danych biometrycznych pracowników wyłącznie do określonej grupy pracowników,
• ograniczenie zbierania od pracowników zaświadczeń o niekaralności,
• zakaz zwolnienia lub ukarania za brak zgody lub jej wycofanie przez pracownika.

8. Zakładowa Działalność Socjalna w 2018 r. i 2019 r. w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń.
• osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS, krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
• ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian, na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS, pożyczki na cele mieszkaniowe,
• badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO – zmiany od 25 maja 2018 r., uaktualnienie zapisów regulaminu, omówienie zmian ustawy o ZFŚS, sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Związki zawodowe – zasady funkcjonowania i współdziałania z pracodawcą.
• projektowane zmiany ustawy o związkach zawodowych.
• funkcjonowanie związków zawodowych na polskim rynku pracy – informacje ogólne,
• podstawy prawne funkcjonowania związków zawodowych,
• procedura uzgadniania aktów prawa wewnątrzzakładowego: regulaminy pracy, wynagradzania, nagradzania, premiowania.

10. Projekty zamian legislacyjnych w prawie pracy.

11. Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia z zakresu prawa pracy.

 

PROWADZĄCY:

KALINA KACZMAREK Ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem, prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Prowadził szkolenia min. dla: • Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku • Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Gdańsku • Okręgowa Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Kolbudy, Nadleśnictwo Starogard Gdański • SEKA Sp. z o.o. (o/Szczecin, o/ Bydgoszcz, o/ Poznań, o/Gdańsk) • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku • Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP w Gdańsku • SOLKART Sp. z o.o. • Tysol Sp.z o.o. • Centrum Szkoleń Specjalistycznych w Rzeszowie • VIRTUS Sp. z o.o. • Edu-expert Sp. z o.o.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8553818 bytes) in /home/mostwanted/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1978