Data
2019-12-02
Miejsce
Poznań
Cena
590 do 17.11.2019, 790 od 18.11.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-11-17 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

PRAWO PRACY 2020 – podsumowanie wprowadzonych przepisów i nadchodzących zmian oraz praktyka stosowania obowiązujących rozwiązań prawnych

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

– regulacji prawnych dotyczących pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i nowych pracowników,
zmian dotyczących obowiązków związanych z wydawaniem świadectwa pracy, obowiązujących od 7 września br.,
– zakresu kwestionariuszy osobowych – jakie dane powinny się tam znaleźć, a jakich nie należy wpisywać,
– przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji obowiązków zfśs,
– przetwarzania danych osób niepełnosprawnych,
– obowiązków osób przetwarzających tzw. dane szczególne,
nowego sposobu układania dokumentów w części A i B akt osobowych,
– przetwarzania danych z monitoringu,
nowych obowiązków kadrowych związanych z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych,
– nowych przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji, podwyższenia odszkodowania za mobbing oraz uprawnień rodzicielskich,
– nadchodzących nowych rozwiązań prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Regulacje prawne dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i nowych pracowników zgodnie z najnowszą wykładnią,

2. Brak możliwości pozyskiwania danych o imionach rodziców na potrzeby wydania świadectwa pracy; nowe regulacje prawne w tym zakresie,

3. Pozostałe zmiany dotyczące obowiązków związanych z wydawaniem świadectwa pracy, obowiązujące od 7 września br.,

4. Zakres kwestionariuszy osobowych (oświadczeń o danych kandydatów do pracy oraz pracowników) – jakie dane powinny się tam znaleźć, a jakich nie należy wpisywać,

5. Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji obowiązków zfśs, w tym:
• zasady składania oświadczeń o danych uprawniających do świadczeń z zfśs,
• zasady zabezpieczania takich danych,
• okres retencji danych na potrzeby zfśs,

6. Problematyka przetwarzania danych osób niepełnosprawnych,

7. Obowiązki osób przetwarzających tzw. dane szczególne – konieczność weryfikacji upoważnień oraz ewentualna konieczność złożenia dodatkowych oświadczeń,

8. Nowy sposób układania dokumentów w części A i B akt osobowych, w tym:
pozyskiwanie i przetwarzanie danych w związku z badaniami profilaktycznymi pracowników oraz układnie wymaganych dokumentów, w szczególności: podstawa prawna pozyskiwania danych o miejscu zamieszkania kandydata do pracy, przypadki, w których można przyjść do pracy pracownika bez kierowania na badania wstępne (z omówieniem planowanych zmian zakładających zmniejszenie częstotliwości badań),

9. Przetwarzanie danych z monitoringu – zgodnie z nowym stanem prawnym oraz wykładnią UODO,

10. Nowe obowiązki kadrowe związane z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym;
• obowiązki informacyjne wobec uczestników PPK,
• obowiązki dotyczące gromadzenia określonych dokumentów, wniosków i deklaracji,
• obowiązki informacyjne wobec instytucji finansowej,
• obowiązek kontrolowania wysokości kwoty wolnej od potrąceń w zależności od tego, czy pracownik dokonuje wpłat na PPK czy z nich zrezygnował,

11. Nowe przepisy dotyczące zakazu dyskryminacji, podwyższenia odszkodowania za mobbing oraz uprawnień rodzicielskich dla innych członków najbliższej rodziny,

12. Nadchodzące nowe rozwiązania prawne dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę,

13. Wybrane najważniejsze orzecznictwo i wykładnia, w szczególności dotyczące dokumentacji pracowniczej:
• obowiązek/brak obowiązku zakładania nowych akt i pozostałej dokumentacji pracowniczej w zależności od daty nawiązania stosunku pracy,
• zakres „starych” i „nowych” zbiorów akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej,
• zasady poprawnego postępowania z dokumentacją pracowniczą, gdy pracodawca zdecydował się prowadzić ją (w całości lub w części) w postaci elektronicznej,
• poprawne postępowanie z papierową dokumentacją pracowniczą po ustaniu stosunku pracy danego pracownika (termin na dostosowanie pomieszczenia do przechowywania takiej dokumentacji do 31 grudnia br.).

PROWADZĄCY:

MONIKA FRĄCZEK Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY