Data
2019-01-22
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 14.01.2019, 790 od 15.01.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-01-14 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

PRAWO PRACY PO ZMIANACH 2018/2019 – prowadzenie dokumentacji pracowniczej – proste odpowiedzi na trudne pytania

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

• Dokumentacji pracowniczej według nowych zasad obowiązujących od 01.01.2019 r.,
• Regulaminu pracy / regulaminu wynagradzania np. jak wprowadzić do stosowania, żeby nie narobić sobie kłopotów,
• Monitoringu na zasadach obowiązujących od 25.05.2018 r.
• Umów terminowych – koniec zatrudnienia na podstawie umów na czas określony z dniem 21.11.2018 r.,
• Rozwiązywania umów o pracę,
• Świadectw pracy min. kiedy, komu i w jakim terminie trzeba wydać świadectwo pracy,
• Umów cywilnoprawnych min. podstawowe błędy przy realizacji starych obowiązków

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Dokumentacja pracownicza według zasad obowiązujących od 01.01.2019 r.

– jakich informacji można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a jakich od pracownika – zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy,
– pojęcie dokumentacji pracowniczej,
– różnice w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej i elektronicznej,
– okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej w świetle nowych przepisów,
– zasady związane z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej,
– niszczenie dokumentacji pracowniczej – obowiązek czy możliwość,
– akta osobowe na nowych zasadach – jak sprostać planowanym zmianom,
– nowe wykroczenia związane z prowadzeniem akt osobowych – czyli co grozi przedsiębiorcy po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Regulamin pracy / regulamin wynagradzania

– jak wprowadzić do stosowania, żeby nie narobić sobie kłopotów,
– konieczność czy wybór konsultacji ze związkami zawodowymi/przedstawicielami pracowników – różnice,
– elementy konieczne regulaminu pracy / regulaminu wynagradzania,
– regulacje dotyczące monitoringu w Regulaminie pracy – omówienie.

3. Monitoring na zasadach obowiązujących od 25.05.2018 r.

– przesłanki wprowadzenia monitoringu – czyli kiedy można zainstalować w firmie monitoring,
– jakie pomieszczenia w zakładzie pracy można monitorować, żeby nie naruszyć dóbr osobistych pracownika,
– kontrola pracownika za pomocą monitoringu – dopuszczalna czy zakazana według nowych zasad – wyjaśnienie granic działania zgodnie z prawem,
– informowanie pracownika o wprowadzeniu monitoringu krok po kroku – zwrócenie uwagi na podstawowe terminy,
– monitoring poczty elektronicznej czyli kontrola służbowej poczty elektronicznej pracownika w kontekście naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy korespondencji – omówienie.

4. Umowy terminowe – koniec zatrudnienia na podstawie umów na czas określony z dniem 21.11.2018 r.

– termin zawarcia umowy a termin rozpoczęcia pracy – jak rozumieć konieczność doręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy,
– umowa na okres próbny – czy wliczać do limitów zatrudnienia na czas określony – uporządkowanie obowiązujących reguł,
– omówienie zasady 33 miesięcy i 3 umów,
– kiedy można zatrudniać pracownika na czas określony poza przyjętymi limitami – 5/ 6/10 lat – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy,
– przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony z dniem 21.11.2018 r. – szczegółowe omówienie na przykładach,
– zasady wypowiadania umów terminowych według zasad obowiązujących od 22.02.2016 r. – omówienie najczęściej popełnianych błędów skutkujących popełnieniem wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
– informacja o warunkach zatrudnienia w trybie art. 29 § 3 kp – sprostowanie najczęściej popełnianych błędów,
– omówienie skutków przekazania pracownikowi nieprawidłowej informacji o warunkach zatrudnienia z uwzględnieniem postępowania prowadzonego przez inspektora pracy i postępowania sądowego.

5. Rozwiązanie umowy o pracę

– forma rozwiązania umowy o pracę,
– elementy konieczne oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę,
– różnica pomiędzy rozwiązaniem umowy a porozumieniem stron, a może „dwa w jednym”?,
– doręczenie oświadczenia o rozstaniu z pracownikiem – forma/termin – wyjaśnienie jak prawidłowo doręczyć rozwiązanie umowy żeby było ono skuteczne,
– co grozi pracodawcy za błędne rozwiązanie umowy z pracownikiem – omówienie konsekwencji popełnionych błędów.

6. Świadectwo pracy

– kiedy, komu i w jakim terminie trzeba wydać świadectwo pracy,
– forma i termin złożenia przez pracownika wniosku o wydanie świadectwa pracy,
– kiedy pracodawca narazi się na popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika – nieprawidłowo wypełnione świadectwo pracy a niewydanie świadectwa pracy,
– omówienie treści świadectwa pracy punkt po punkcie – urlopy, odprawy, tryby ustania zatrudnienia itp.

7. Umowy cywilnoprawne – podstawowe błędy przy realizacji starych obowiązków

– minimalna stawka godzinowa – na kim ciąży obowiązek wypłaty 13,70 zł, w jakich sytuacjach ma zastosowanie,
– jak zawrzeć umowę zlecenia aby nie miała charakteru umowy o pracę – konieczne warunki,
– obowiązki wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – minimalna stawka godzinowa/liczba godzin/przechowywanie dokumentacji – szczegółowe omówienie w kontekście wymagań stawianych przez Państwową Inspekcję Pracy,
– umowy z: biurem rachunkowym, bhp-owcem, lekarzem, prawnikiem, itp. – omówienie zasad stosowania nowych przepisów w różnych wariantach,
– potrącenie z minimalnej stawki godzinowej – omijanie przepisów „w białych rękawiczkach”.

PROWADZĄCY:

Doświadczony pracownik administracji publicznej, radca prawny. Posiada długoletnią praktykę prowadzenia zajęć dydaktycznych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy. W prowadzonych zajęciach wykorzystuje wiedzę praktyczną zdobytą podczas pracy zawodowej, którą przekazuje w sposób zrozumiały dla uczestników, na przykładach, w miłej atmosferze, dając wskazówki pozwalające pogodzić przepisy prawa z potrzebami przedsiębiorców.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8553818 bytes) in /home/mostwanted/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1978