Data
2018-03-05
Miejsce
Poznań
Cena
Do 18.02.2018 - 690 PLN; od 19.02.2018 - 890 PLN PLN + VAT PLN + VAT

Szkolenie na temat:

PRAWO PRACY W 2018 – wykładnia i orzecznictwo z 2017 r. oraz przepisy, które mają wejść w życie w tym roku

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

  • minimalnego wynagrodzenie za pracę oraz nowej minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.,
  • kontroli PIP w zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców,
  • zasad postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną,
  • planowanych, nowych przepisów w zakresie dyskryminacji i mobbigu,
  • planowanych zmian w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich,
  • nowego projektu przepisów dotyczących związków zawodowych,
  • rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
  • projektu nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.    Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz nowa minimalna stawka godzinowa w 2018 r.,
2.    Zapowiadane kontrole PIP w 2018 r., w tym kontrole zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców – wykładnia po upływie roku obowiązywania nowych przepisów,
3.    BHP zleceniobiorcy zgodnie z najnowszą wykładnią,
4.    Planowane ograniczenie szkoleń bhp na niektórych stanowiskach pracy,
5.    Zasady postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki podporządkowania pracowniczego oraz wyjaśnienia PIP w zakresie postępowania kontrolnego,
6.    Nadchodzące zmiany w przepisach prawa pracy w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w szczególności:
•    nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i nowych pracowników,
•    nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące monitoringu miejsca pracy oraz obecne orzecznictwo i wykładnia w kwestii monitoringu,
•    nowe przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
•    nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych zawartych w orzeczeniach lekarskich o zdolności pracownika do pracy oraz w skierowaniach na badania,
•    zakres przedmiotowy nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
•    podstawa prawna i zasady korzystania z pracy inspektora ochrony danych – podmioty, które będą musiały zatrudnić inspektora, zakres jego obowiązków oraz uprawnienia,
•    planowane nowe zasady pozyskiwania danych o niekaralności w przypadku kandydata do pracy w podmiotach sektora finansowego,
7.    Nadchodzące nowe przepisy w zakresie dyskryminacji i mobbigu idące w kierunku ułatwiania pracownikom dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sądami pracy,
8.    Wymagane procedury – zgodnie z obecną wykładnią oraz z planowanymi zmianami:
•    poprawna strategia antymobbingowa zgodnie z wykładnią PIP i orzecznictwem sądów pracy,
•    planowane procedury antykorupcyjne (kodeksy etyczne) u przedsiębiorców,
9.    Planowane zmiany w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich oraz planowane zmiany w przepisach o dochodzeniu przez pracowników objętych ochroną trwałości stosunku pracy roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia,
10.    Planowana nowa kategoria osób chronionych – tzw. sygnaliści,
11.    Planowane nowe zwolnienia od pracy w celu realizacji szczególnych obowiązków,
12.    Planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym:
•    wprowadzenie wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy,
•    mandat za niewydanie świadectwa pracy w terminie,
13.    Nowy projekt przepisów dotyczących związków zawodowych, w tym:
•    prawo tzw. koalicji związkowej, warunki, jakie będą musieli spełnić pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych, żeby zostać członkiem związku zawodowego,
•    szeroki zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność lub brak przynależności do związku zawodowego albo wykonywanie funkcji związkowej,
•    doprecyzowanie zasad opiniowania aktów normatywnych przez związki,
•    możliwość zawierania układów zbiorowych pracy dla osób z umowami cywilnoprawnymi,
•    ochrona trwałości zatrudnienia związkowców, z zawartymi umowami cywilnoprawnymi na zasadach podobnych do ochrony trwałości zatrudnienia związkowców pracowników, sankcje za złamanie przepisów,
•    nowe zasady ustalania przymiotu zakładowej organizacji (ponadzakładowej) związkowej, nowe zasady ustalania progów reprezentatywności, zasady kontroli liczebności związku,
•    zmiany w przepisach o sporach zbiorowych,
•    zasady pobierania składki związkowej,
14.    Planowane zmiany dotyczące uelastycznienia czasu pracy niektórych pracowników – rodziców, w tym rodziców dziecka niepełnosprawnego, a także pozwalające na łatwiejsze wykonywanie pracy w formie telepracy,
15.    Projekt nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. , w szczególności:
•    skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników, długość przechowywania akt osobowych pracowników w zależności od daty nawiązania stosunku pracy,
•    dodatkowe informacje, które pracodawcy będą musieli dawać pracownikom razem ze świadectwem pracy,
•    zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
•    zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji na elektroniczną (obowiązek ich zwrócenia pracownikowi oraz byłemu pracownikowi),
•    zasady zapewniania ochrony i poprawnego prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej,
•    prawo pracownika oraz byłego pracownika do żądania kopii dokumentacji oraz zasady poprawnego jej sporządzania.

PROWADZĄCY:

MONIKA FRĄCZEK Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY