Data
2019-07-12
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 27.06.2019, 790 od 28.06.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-06-27 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

PRAWO PRACY W 2019 ROKU – najnowsze zmiany, kontrowersyjne aspekty, trudne przypadki

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

• Prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
• RODO – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
• Monitoringu na zasadach obowiązujących w 2018 r. oraz w 2019 r.
• Świadectw pracy – o czym należy pamiętać przy wystawianiu,
• Umów cywilnoprawnych – jakie są najczęstsze błędy przy realizacji istniejących obowiązków.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
– prowadzenie „dokumentacji pracowniczej” w świetle najnowszych stanowisk: Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w tym:
~ okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej: zatrudnienie do 31.12.1998 r., zatrudnienie
w okresie 01.01.1999 r. – 31.12.2018 r., zatrudnienie od 01.01.2019 r., zwolnienie do 31.12.2018 r.
i ponowne zatrudnienie po 01.01.2019 r., zatrudnienie przed 01.01.2019 r. trwające w dniu 01.01.2019 r.,
~ postać papierowa a postać elektroniczna,
~ niszczenie dokumentacji pracowniczej,
~ zasady wydawania oryginalnej dokumentacji oraz kopii dokumentacji: uprawnieni do odbioru i zasady wydawania w zależności od postaci jej przechowywania,
~ obowiązki pracodawcy przy ponownym zatrudnieniu pracownika,
~ konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
– akta osobowe od 1 stycznia 2019 r., w tym:
~ nowy podział akt osobowych na części: A, B, C, D,
~ wskazanie dokumentacji przechowywanej w poszczególnych częściach akt osobowych,
– dokumentacja związana z czasem pracy – wyjaśnienie pojęcia prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika – szczegółowe omówienie nowej ewidencji czasu pracy, harmonogramów, wniosków pracownika związanych z czasem pracy,
– dokumentacja związana z wypłatą wynagrodzenia – wyjaśnienie pojęcia prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika – różnice pomiędzy listą płac a kartą wynagrodzeń, „paski”, wypłacone a naliczone wynagrodzenie, wnioski pracownika o odbiór wynagrodzenia do rąk własnych,
– dokumentacja związana z: wydawaniem odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, za pranie
i naprawę odzieży roboczej.

2. RODO – wejście w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
– wyjaśnienie jakich informacji można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie – omówienie najczęściej występujących problemów, w tym: kopie dowodów osobistych przechowywane w aktach, zaświadczenia o niekaralności, wizerunki pracowników na identyfikatorach itp.,
– wskazanie jakich informacji można żądać od pracownika zgodnie z ustawą,
– różnice w zakresie żądanych danych od kandydata do zatrudnienia/pracownika w zależności od ich zgody/braku zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– oświadczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych w aktach osobowych czyli co zrobić, żeby nie poprawiać dokumentacji przechowywanej w aktach osobowych na starych zasadach.

3. Monitoring na zasadach obowiązujących w 2018 r. oraz w 2019 r.
– przesłanki wprowadzenia monitoringu – czyli kiedy można zainstalować w firmie monitoring, jakie zapisy zamieścić w regulaminie pracy,
– dwa oświadczenia – zapoznanie z treścią regulaminu pracy i poinformowanie o celu zakresie i sposobie zastosowania monitoringu w firmie – wyjaśnienie,
– jakie pomieszczenia w zakładzie pracy można monitorować, żeby nie naruszyć dóbr osobistych pracownika,
– kontrola pracownika za pomocą monitoringu – dopuszczalna czy zakazana według nowych zasad – wyjaśnienie granic działania zgodnie z prawem,
– informowanie pracownika o wprowadzeniu monitoringu krok po kroku – zwrócenie uwagi na podstawowe terminy,
– monitoring poczty elektronicznej czyli kontrola służbowej poczty elektronicznej pracownika w kontekście naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy korespondencji – omówienie.

4. Świadectwo pracy – przypomnienie podstawowych zasad obowiązujących przy jego wydawaniu
– w jakich sytuacjach jest obowiązek wydania świadectwa pracy a kiedy pracodawca nie musi tego robić – szczegółowe omówienie różnicy pomiędzy definitywnym ustaniem zatrudnienia a zatrudnieniem następującym po sobie w odstępach czasowych,
– kiedy pracodawca narazi się na popełnienie wykroczenia – nieprawidłowo wypełnione świadectwo pracy a niewydanie świadectwa pracy,
– kiedy trzeba wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie wydając świadectwa pracy,
– omówienie treści świadectwa pracy – urlopy, odprawy, tryby ustania zatrudnienia itp.

5. Umowy cywilnoprawne – podstawowe błędy przy realizacji istniejących obowiązków
– jak zawrzeć umowę zlecenia aby nie miała charakteru umowy o pracę – konieczne warunki,
– obowiązki wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – minimalna stawka godzinowa/liczba godzin/przechowywanie dokumentacji – szczegółowe omówienie w kontekście wymagań stawianych przez Państwową Inspekcję Pracy.

PROWADZĄCY:

Doświadczony pracownik administracji publicznej, radca prawny. Posiada długoletnią praktykę prowadzenia zajęć dydaktycznych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy. W prowadzonych zajęciach wykorzystuje wiedzę praktyczną zdobytą podczas pracy zawodowej, którą przekazuje w sposób zrozumiały dla uczestników, na przykładach, w miłej atmosferze, dając wskazówki pozwalające pogodzić przepisy prawa z potrzebami przedsiębiorców.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY