Data
2018-11-23
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 8.11.2018, 790 od 9.11.2018 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2018-11-08 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

REWOLUCYJNE ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ od 1 stycznia 2019 r.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowe zasady prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. (akta i dokumentacja przechowywane przez 10 albo przez 50 lat),

2. Dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o okresie przechowywania, terminie na odebranie dokumentacji, terminie na jej zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy,

3. Nowy podział akt osobowych, nowy wykaz dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt, możliwość tworzenia mniejszych części we wskazanych częściach akt osobowych,

4. Nowe podział dokumentów składających się na pozostałą dokumentację pracowniczą,

5. Nowa rozbudowana ewidencja czasu pracy (zakres dokumentów w niej umieszczanych),

6. Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), w tym:
• zasady sporządzania takich kopii,
• termin na ich sporządzenie,
• możliwość wydawania kopii na nośniku danych,
• zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji,

7. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, wymogi „informatyczne” dotyczące elektronicznych akt osobowych i pozostałej dokumentacji,

8. Obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni w razie przejścia na elektroniczną dokumentację, w tym:
• zasady, na jakich będzie odbywał się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji,
• poszukiwanie osób uprawnionych do jej odbioru,
• konieczność zachowania odpowiedniej formy wydawanej dokumentacji,

9. Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),

10. Regulacje przejściowe dotyczące sposobu prowadzenia i warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników do nowych rozwiązań prawnych.

11. Zmiana zasady dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. (prawo żądania od pracownika numeru konta bankowego, wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych), oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.,

12. Dokumentowanie monitoringu – zgodnie z Kodeksem pracy oraz wykładnią Prezesa UODO,

13. E – zwolnienia od 1 grudnia br. oraz konieczność dostosowania postanowień Regulaminów pracy do sytuacji, w której wystawiane będą wyłączenie e-zwolnienia lekarskie,

14. Nadchodzące zmiany w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników – mające wpływ na dokumentację pracowniczą, w tym:
• nowy zakres pozyskiwanych danych,
• pozyskiwanie dokumentów tylko w celu potwierdzenia danych,
• nowe obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych pracowników.

PROWADZĄCY:

MONIKA FRĄCZEK Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY