Data
2019-07-11
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 26.06.2019, 790 od 27.06.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-06-26 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

URLOPY I INNE ZWOLNIENIA OD PRACY W 2019 R. – warsztaty dla praktyków

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

• Urlopu wypoczynkowego (pierwszy urlop, ustalanie wymiaru, udzielanie urlopu na godziny, urlop proporcjonalny, planowanie urlopu, urlop na żądanie, szczególne regulacje urlopowe, wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego,
• Urlopu bezpłatnego (na wniosek pracownika, z inicjatywy pracodawcy),
• Urlopu szkoleniowego,
• Urlopu doktoranta,
• Zwolnień od pracy (urlop okolicznościowy, zwolnienie od pracy na dziecko),
• Urlopu związanego z rodzicielstwem (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski, 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia).

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Urlop wypoczynkowy

1) Pierwszy urlop

2) Ustalanie wymiaru
a) staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy
b) wymiar etatu a wymiar urlopu
c) urlop uzupełniający
d) zmiana etatu a wymiar
e) wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców

3) Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP)

4) Urlop proporcjonalny

5) Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP)

6) Planowanie urlopu
a) kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP)
b) podział na części (art. 165 KP)
c) przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP)
– odwołanie z urlopu

7) Urlop na żądanie

8) Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim)

9) Szczególne regulacje urlopowe
a) urlop pracownika młodocianego
b) pracownicy niepełnosprawni
c) pracownicy tymczasowi

10) Zagadnienia szczególne
a) urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kontrolnych badań lekarskich
b) zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu
c) przestój a urlop wypoczynkowy
d) urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego
e) określenie wymiaru wykorzystanego urlopu w świadectwie pracy

11) Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

12) Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

II. Urlop bezpłatny

1) Dwa tryby
a) na wniosek pracownika
b) z inicjatywy pracodawcy

2) Wpływ na uprawnienia pracownicze

III. Inne urlopy

1) Urlop szkoleniowy
a) komu przysługuje i jaki jest jego wymiar
b) z inicjatywy pracodawcy

2) Urlop doktoranta
a) przesłanki nabycia prawa do urlopu
b) fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia

IV. Zwolnienia od pracy

1) Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
a) przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia)
b) przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (przypadek bliźniąt, dziecka pozamałżeńskiego; powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika)
c) czy urlop okolicznościowy przysługuje:
 na ślub zakonny dziecka
 pogrzeb babci/dziadka małżonka
 byłego małżonka
teściowej/teścia byłego małżonka
d) sposób usprawiedliwienia
e) wynagrodzenie za czas zwolnienia

2) Zwolnienie od pracy na dziecko

3) Przypadki określone w innych przepisach
a) badania i szkolenie bhp
b) opieka nad członkiem rodziny
c) powódź
d) dni na poszukiwanie pracy
e) działacze związkowi i SIP

V. Urlopy związane z rodzicielstwem

1) Macierzyński,
a) katalog osób uprawnionych
b) podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami

2) Rodzicielski
a) podział uprawienia pomiędzy rodzicami,
b) łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar

3) Wychowawczy
a) maksymalny wymiar i termin wykorzystania,
b) obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego
 ochrona trwałości stosunku pracy
 wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego

4) Ojcowski
a) zasady korzystania
b) śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego

5) 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia
a) podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
b) korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich

PROWADZĄCY:

PIOTR WĄŻ Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY