Data
2019-10-07
Miejsce
Łódź
Cena
590 do 23.09.2019, 790 od 24.09.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-09-23 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

WYBRANE PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA CZASU PRACY z uwzględnieniem zmian w jego ewidencjonowaniu

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:

– zasad prawidłowego planowania czasu pracy,
– możliwych do zastosowania okresów rozliczeniowych,
– zasad poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników,
– zasad wyjść prywatnych i ich odpracowania,
– zasad polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność przechowywania dokumentów z tym związanych,
– zasad rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych,
– pracy w niedziele, święta i inne dni wolne,
– skutków nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
– czasu pracy kadry kierowniczej,
– podróży służbowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dyżuru,
– prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracownika,
– okresu przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracowników w zależności od daty nawiązania stosunku pracy,
– warunków prowadzenia i przechowywania dokumentów z zakresu czasu pracy w postaci papierowej lub elektronicznej.

Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki czasu pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak również zarządzających zakładem pracy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady prawidłowego planowania czasu pracy, w tym:
• obowiązek zaplanowania pracownikowi odpowiedniej liczby dni pracy i dni wolnych w okresie rozliczeniowym,
• ograniczenia planowania czasu pracy ze względu na pojęcie doby pracowniczej (wyjątek ruchomy czas pracy),

2. Możliwe do zastosowania okresy rozliczeniowe, w tym dopuszczalność i zasady przedłużenia okresu rozliczeniowego,

3. Zasady poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy poszczególnych pracowników, w tym problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na harmonogramy (wykładnia MRPiPS oraz PIP),

4. Zasady wyjść prywatnych i ich odpracowania, w szczególności możliwość odpracowania wyjść prywatnych pracowników objętych zakazem pracy w godzinach nadliczbowych (stosowana wykładnia),

5. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz konieczność przechowywania dokumentów z tym związanych (przykład przydatnych postanowień w Regulaminie pracy),

6. Zasady rekompensowania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych dobowych, w szczególności:
• uprawnienie pracodawcy do wyboru formy rekompensaty (dodatek do wynagrodzenia czy czas wolny),
• poprawne rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej czasem wolnym, w tym zasady przyjmowania od pracowników wniosków o czas wolny,
zasady przechowywania wniosków pracowników o czas wolny,

7. Praca w niedziele, święta i inne dni wolne, w szczególności:
• zasady oddawania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym,
• termin na oddanie dnia wolnego,

8. Skutki nieoddania pracownikowi dnia wolnego w zamian za pracę w dniu pierwotnie wolnym, w tym:
• obowiązek finansowej rekompensaty takiej pracy,
• ryzyko mandatu ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w razie nieoddania dnia wolnego w zamian za pracę w dniu, który był zaplanowany jako wolny z tytułu pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy,
przechowywanie dokumentów związanych z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

9. Czas pracy kadry kierowniczej – odrębności w porównaniu z innymi pracownikami, bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,

10. Podróż służbowa, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dyżur – wpływ tych okresów niewykonywania pracy na czas pracy pracownika,

10. Prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracownika – zasady obowiązujące od początku 2019 r. z uwzględnieniem najnowszej wykładni:
• rodzaje dokumentów gromadzonych w dokumentacji czasu pracy pracownika,
• informacje wskazywane w ewidencji czasu pracy pracownika,
• zasady wydawania kopii dokumentów dotyczących czasu pracy,
11. Okres przechowywania dokumentów dotyczących czasu pracy pracowników w zależności od daty nawiązania stosunku pracy, zgodnie z najnowszą wykładnią,
12. Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentów z zakresu czasu pracy w postaci papierowej lub elektronicznej, z uwzględnieniem najnowszej wykładni.

PROWADZĄCY:

MONIKA FRĄCZEK Specjalista prawa pracy, przez 16 lat pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ma bogate doświadczenie w pracach legislacyjnych i sporządzaniu opinii prawnych. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych (w tym rodzicielskich), planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań z zakresu prawa pracy. Współpracowała m.in. ze Służbą Pracowniczą, Praca i Zabezpieczeniem Społecznym, a także z wieloma wydawnictwami branżowymi. Posiada wieloletnią praktykę trenerską, w tym w szkoleniach kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, przedstawicieli pracowników, a także osób zarządzających zakładami pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY