Data
2019-05-16
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 1.05.2019, 790 od 2.05.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-05-01 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE RP W 2019 – błędy w procedurze zatrudniania cudzoziemców, kontrole przedsiębiorców

Obecnie polski rynek pracy nie może już funkcjonować bez pracowników z zagranicy. Nie tylko cudzoziemcy z Ukrainy są zatrudniani przez przedsiębiorców, ale coraz częściej korzystamy z pracy cudzoziemców z coraz bardziej odległych terenów, w tym Azjatów. Szkolenie ma na celu praktyczne wyjaśnienie zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem obecnie wymaganych dokumentów. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia formularzy w procedurze zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę.

Czy wiesz:
• kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie !
• jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2019 r.!
• jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę !
• jakie wymagania mają organy kontrolne !
• jakie są przesłanki umowy o pracę/umowy zlecenia !
• kiedy zastosować pracę tymczasową a kiedy można skorzystać z outsourcing !
• jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców !
• jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tyś zł !
• jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3 !

Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
2. Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
3. Wizy nieuprawniające do pracy.
4. Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
5. Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
6. Stampile a pobyt w Polsce.
7. Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
8. Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
9. Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
10. Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
11. Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
12. Nauka a legalna praca w Polsce.
13. Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
14. Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
15. Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
16. Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
17. Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
18. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
19. Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
20. Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
21. Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
22. Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
23. Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
24. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
25. Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
26. Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
27. Nieprawidłowości w „testach rynku”.
28. Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku
o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
29. Faktyczne powierzenie pracy a nielegalna praca.
30. Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
31. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
32. Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
33. Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
34. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
35. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
36. Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
37. Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
38. Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
39. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
40. Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
41. Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
42. Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
43. Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
44. Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
45. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
46. Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
47. Kwalifikacje, szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
48. Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
49. Pesel, NIP i zameldowanie cudzoziemca w Polsce
50. Praca tymczasowa cudzoziemców.
51. Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
52. Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
53. Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
54. Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
55. Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
56. Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
57. Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
58. Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia.
59. Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
60. Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
61. Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
62. Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
63. Planowane nowelizacje przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

PROWADZĄCY:

Cezary Pytlarz Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 14 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Od stycznia 2007 r. do sierpnia 2018 r. w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Jeden z dwóch pierw-szych inspektorów pracy w PIP, który uzyskał tytuł specjalisty oraz pierwszy i jedyny inspektor pracy w Polsce, który posiada tytuł głównego specjalisty Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził kilkaset szkoleń dla: przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach. Obecnie pro-wadzi działalność, której celem są szkolenia oraz zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Pomagał wielu podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY