Data
2019-02-21
Miejsce
Warszawa
Cena
590 do 6.02.2019, 790 od 7.02.2019 PLN + VAT
Przy zgłoszeniach do dnia 2019-02-06 cena wynosi 590 PLN + VAT

Szkolenie na temat:

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W 2019 R. – praktyczne wskazówki, najczęstsze błędy

Polscy przedsiębiorcy już coraz częściej nie wyobrażają sobie prowadzenia działalności bez personelu z zagranicy. Dla cudzoziemców Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy. Podmioty zatrudniające cudzoziemców muszą pamiętać o tym, że proces ten jest bardziej skomplikowany niż zatrudnienie obywatela RP. Częste zmiany i nowelizacje przepisów nie ułatwiają i tak złożonej procedury zatrudnienia obcokrajowca. Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę.

Czy wiesz:
• zatrudnienie cudzoziemca nie musi się zawsze wiązać z kosztowną i czasochłonną procedurą !
• jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2019 r. !
• jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę !
• co to są zezwolenia wewnątrzkorporacyjne , mobilność krótkoterminowa oraz mobilność długoterminowa !
• jak uniknąć kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wysokości nawet do 30 tyś zł !
• jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3 !

Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w tematyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce:
• poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
• paszporty biometryczne;
• wizy „pozytywne: oraz „negatywne” (bez możliwości pracy);
• zezwolenia na pobyt w Polsce;
• pozostałe dokumenty legalizujące pobyt w tzw. „procedurze”.

2. Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce:
• posiadanie określonych statusów w Polsce;
• krótkie okresy pracy nie wymagające uzyskania zezwoleń na pracę w Polsce;
• konkretne prace, których wykonywanie nie wymaga otrzymania zezwolenia na pracę w Polsce.

3. Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”:
• na czym polega uproszczony tryb legalizacji pracy cudzoziemców;
• kogo dotyczy i przez jaki okres;
• organ/miejsce uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
• dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń;
• odmowa zarejestrowania oświadczenia – odmowa obligatoryjna i fakultatywna;
• termin wpisu do ewidencji oświadczeń/ odmowa uzyskania wpisu;
• treść oświadczenia;
• obowiązki podmiotu po uzyskaniu oświadczenia – agencje pracy tymczasowej oraz pozostałe podmioty;
• praca zgodna z uzyskanym oświadczeniem;
• przesłanki zmiany oświadczenia;
• praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę.

4. Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski:
• co to jest zezwolenie na pracę;
• kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
• organ wydający zezwolenie;
• procedura uzyskania zezwolenia;
• treść zezwolenia;
• okres zezwolenia;
• zmiana zezwolenia;
• przedłużenie zezwolenia;
• przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
• obowiązki cudzoziemca i przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.

5. Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski:
• co to jest zezwolenie na pobyt i pracę;
• kiedy można się ubiegać się o zezwolenie;
• organ wydający zezwolenie;
• procedura uzyskania zezwolenia;
• treść zezwolenia;
• okres zezwolenia;
• zmiana zezwolenia;
• przedłużenie zezwolenia;
• przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
• obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia.

7. Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP.
• cudzoziemcy delegowani do pracy w Polsce podmiot zagranicznych mający siedzibę w krajach należących do UE oraz EOG
• cudzoziemcy delegowani do pracy w Polsce podmiot zagranicznych nie mający siedziby w krajach należących do UE oraz EOG
• zapewnienie cudzoziemcom delegowanym minimalnych warunków wynikających z polskich przepisów,
• wymagane dokumenty dla organów kontrolnych.

8. Omówienie warunków dopuszczających cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce na podstawie dokumentów uzyskanych za granicą – na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy:
• kiedy delegowany cudzoziemiec będzie musiał uzyskać w Polsce dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje do pracy,
• w jakich okolicznościach delegowany cudzoziemiec musi zostać w Polsce przeszkolony z zakresu bhp i uzyskać badania lekarskie,
• które dokumenty delegowanych cudzoziemców muszą zostać przetłumaczone w Polsce i kiedy cudzoziemiec musi działać w obecności tłumacza.

9. Omówienie zasad dotyczących ubezpieczania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:
• przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L.2004.166.1 ze zm.),
• regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UEL. 2009.284.1)

10. Uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemca :
• podstawa prawna,
• warunki,
• dokumenty,
• procedura,
• opłaty,

11. Zameldowanie cudzoziemca w Polsce:
• podstawa prawna,
• obowiązek meldunkowy,
• warunki,
• dokumenty,
• procedura,
• opłaty.

12. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca:
• odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem;
• sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa;
• inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.

PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 14 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Od stycznia 2007 r. do sierpnia 2018 r. w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Jeden z dwóch pierw-szych inspektorów pracy w PIP, który uzyskał tytuł specjalisty oraz pierwszy i jedyny inspektor pracy w Polsce, który posiada tytuł głównego specjalisty Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził kilkaset szkoleń dla: przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów oraz innych organów i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach. Obecnie pro-wadzi działalność, której celem są szkolenia oraz zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Pomagał wielu podmiotom działającym na polskim rynku pracy przejść długotrwałą oraz czasochłonną procedurę zatrudnienia lub delegowania cudzoziemców.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 8553818 bytes) in /home/mostwanted/ftp/wp-includes/wp-db.php on line 1978